Svensk Sjöfarts remissyttranden 2015

7 december 2015

Bilaga till yttrande avseende Lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Visa

13 november 2015

Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Remissyttrande dnr 2015/07839/RS

Visa

15 oktober 2015

Regelförenkling för sjöfarten

N2013/5746/MRT

Visa

15 oktober 2015

Bilaga till remissvar avseende regelförenkling för sjöfarten

Visa

12 augusti 2015

Förslag avseende föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Svensk Sjöfarts remissvar på
Miljö - TSF 2014-282 TS avgifter

Visa

19 maj 2015

Ett svenskt tonnageskattesystem

Fi2015/699

Visa