Fokusområden

Senast ändrad: 2022-01-13

Sjöfarten står inför många utmaningar. Hållbarhetsfrågor liksom sjösäkerhet och inte minst forsknings- och innovationsfrågor är i fokus för att skapa en konkurrenskraftig framtida sjöfartsindustri i Sverige. Varje jobb till sjöss genererar fyra till fem jobb iland och bidrar till hela det maritima klustret.

Sjöfarten i övriga Europa växer, men där har Sverige på senare år hamnat på efterkälken. Föreningens fokusområden syftar till att skapa en plattform av möjligheter för svenska rederier. Viljan, kapaciteten och potentialen är väldokumenterad.

Våra viktigaste fokusområden är:

Tillväxt och konkurrenskraft – Svensk sjöfart är en viktig motor för den svenska industrin i stort. Redan i dag går mer än 90 procent av Sveriges handel via sjöfarten.

Miljö och klimat – Havet har unika möjligheter och en miljö som måste värnas om. Sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt.

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik – Ett stort begrepp som rör allt från världsomspännande transportsystem till den enskilde sjömannens säkerhet.

Forskning och innovation- Forskning är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målen inom säkerhet, klimat och miljö för sjöfarten.

Svensk Sjöfart och de globala målen för hållbar utveckling

Under 2015 antog FN:s generalförsamling de Globala målen för hållbar utveckling. Målen är ambitiösa och för att uppnå dem krävs bred samverkan. Den svenska sjöfartsnäringen bidrar mycket aktivt, inte minst genom att sträva efter att ligga i framkant vad avser forskning och utveckling, samt driva på globala regelverk för en hållbar utveckling. Även om sjöfartsnäringen på olika sätt kan bidra till alla mål väljer Svensk Sjöfart att ha fokus på följande: