Det svenska tonnageskattesystemet

  • Vad är tonnageskatt?

Tonnagebeskattning innebär att inkomsten från kvalificerad rederiverksamhet beräknas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet. Den schablonmässigt beräknade inkomsten beskattas med den gällande skattesatsen.

  • Vad innebär det svenska tonnageskattesystemet?

Tonnagebeskattning är frivilligt och företag som vill att rederiverksamheten ska tonnagebeskattas måste därför ansöka om detta.  Rederiverksamhet som är kvalificerad är bland annat transport av gods och passagerare till sjöss med fartyg som har en bruttodräktighet om minst 100, har sin strategiska och ekonomiska ledning i Sverige och huvudsakligen används i internationell fart eller i inrikes fart i ett annat land.

  •  Vad är Svensk Sjöfarts uppfattning om tonnageskattesystemet?

Föreningen är mycket nöjda med att tonnageskattesystemet till slut kom på plats. Det är förstås synd att detta inte skedde för åtminstone tio år sedan eftersom den kraftiga utflaggningen då troligen hade mildrats betydligt eller rent av tagit oss i motsatt riktning. Vi ser framåt med tillförsikt och det svenska tonnageskattesystemet anses vara ett av de bästa systemen som finns idag. Det är, generellt sett, attraktivt för de som uppfyller de grundläggande kraven. Vi tror att systemet kommer att leda till att såväl en del av våra medlemmar som andra rederier väljer att gå in i systemet.

Det ska dock betonas att de grundläggande kraven som ställs utesluter stora och mycket viktiga rederisegment, exempelvis vår kustnära tankflotta. Vi vill förstås att systemet utvecklas och blir mer inkluderande i framtiden, för rederiernas skull, för svenskt näringslivs och konkurrenskrafts skull samt för utvecklingen av det hållbara samhället.