Forskning och innovation

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Svensk sjöfartsforskning är en av grundförutsättningarna för att utveckla en konkurrenskraftig svensk rederi- och sjöfartsnäring. Forskningen är också förutsättningen för att Sverige ska kunna nå målen inom säkerhet, klimat och miljö för sjöfarten.

Föreningen Svensk Sjöfart antog 2009, som första redareförening i Europa, EU:s maritima strategi och därmed den nollvision som finns däri om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten. För att hantera utmaningen med att uppnå nollvisionen med en stärkt konkurrenskraft har en strategi om ”samarbete och delat vetande” fastslagits.

Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar utveckling, med ökat välstånd och handel, minskad negativ påverkan på miljö och klimat och ett fördjupat arbete med de sociala frågorna. För att ta tillvara denna potential krävs forskning, innovation och implementering. Samverkan och investeringsvilja är ledord för de ”early movers” som positionerar sig i forsknings- och implementeringsfronten.

Svenska fartyg och rederier finns ofta högt upp i internationella jämförelser gällande exempelvis miljöeffektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Det är resultat av långsiktiga satsningar och samverkan. Föreningen Svensk Sjöfart har som målsättning att initiera, kvalitetssäkra och följa forskningsprojekt som syftar till att stärka den svenska rederi- och sjöfartsnäringens konkurrenskraft och bidra till att nå FN:s, EU:s och Sveriges högt ställda mål inom det hållbara samhället.

Sjöfarten är till sin natur global och såväl fartyg, laster som medarbetare kan förflyttas utifrån marknadens förutsättningar. Då sjöfarten är en internationell verksamhet hanteras många frågor inom FN:s sjöfartsorganisation IMO. Svensk Sjöfart arbetar för rättvisa, globala och kunskapsbaserade överenskommelser för hållbara transporter och tillväxt.

Föreningen arbetar aktivt med frågor rörande forskning och innovation och har bland annat varit med och etablerat plattformarna Lighthouse och Sweship Energy, vilka kompletterar och stöttar varandra.

Föreningen Svensk Sjöfart fastställer regelbundet strategiska prioriteringar och mål för forskning och innovation inom sjöfarten. De områden som prioriteras 2019-2023 är: