Finansiering

Uppdaterad: 2022-01-13

Sjöfarten står inför stora utmaningar. Det gäller både idag och på längre sikt. I det omedelbara perspektivet behöver sjöfarten hantera de regionala särreglerna gällande svaveldirektivet som infördes den 1 januari 2015. Direktivet innebär att det tillåtna svavelutsläppet sänkts från 1,0 till 0,1 procent. I våra grannländer har sjöfarten och den sjöfartsberoende industrin erhållit direkta stöd för att bättre hantera de nya reglerna. Sverige har istället fått möjligheten till ett utökat stöd för sjöfartsforskning. Svensk rederinäring arbetar efter visionen om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten. Sjöfartens utmaning är att uppnå visionen och samtidigt skapa lönsamhet med konkurrenskraftiga transporter till sjöfartsberoende industri.

Transportsektorn beskrivs ibland som den sektor som hamnat på efterkälken i arbetet att reducera sin klimat- och miljöpåverkan. I transportsektorn lyfts sjöfarten allt oftare fram som det transportslag som vidtagit minst åtgärder. Sjöfarten verkar på en internationell marknad och målet måste vara internationellt överenskomna och globalt gällande regler. En konstruktiv väg och konkret åtgärd att ändå komma fram i regionala lösningar är att betydligt öka stödet till sjöfartsforskningen. Under 2013 uppgick det direkta stödet till sjöfartsforskning till 35 miljoner kronor och ökades till 50 miljoner kronor under 2014. 2019 ökade regeringen stödet till 100 miljoner kronor per år.

Åren innan dess har de statliga anslagen till sjöfartsforskning varit begränsade till de så kallade Estoniapengarna (100 miljoner kronor) under åren 1994–2005. Samtidigt har stödet till sjöfartsforskning som Sjöfartsverket tidigare har avsatt av sina avgiftsmedel upphört. Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Luftfartsverket svarade på regeringens uppdrag om trafikslagens forskningsbehov (N2013/121/TE), att sjöfartens behov ligger mellan 100-300 miljoner kronor per år.

Nivån på de offentliga medlen till sjöfartsforskning måste höjas för att motsvara nuvarande och framtida utmaningar. Andra sektorer och andra trafikslag har i vissa delar kommit betydligt längre än sjöfarten i sitt arbete med att reducera sin påverkan på klimat och miljö, men detta har föregåtts eller skett parallellt med offentligt stöd till forskning och samarbete.