Plattformar

Senast uppdaterad: 2022-01-13

För att hantera utmaningen med att uppnå målen om en stärkt konkurrenskraft och nollvision, har en strategi om samarbete och delat vetande fastslagits. Föreningen har även medverkat i att skapa två kompletterande plattformar: Lighthouse och Sweship Energy.

Lighthouse fokuserar på forskning och innovation och Sweship Energy är ett kompetenscentrum för ökad energieffektivitet ombord på fartyg.

 

Lighthouse logga liten

År 2005 skapades grunden för en tvärvetenskaplig svensk sjöfartsforskning av Sveriges Redareförening, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg som idag är Lighthouse. Även Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen och Vinnova anslöt till projektet. Den svenska rederinäringen har investerat 100 miljoner kronor i Lighthouse för att bygga en plattform för svensk grundforskning inom sjöfart. Under 2014 togs ett viktigt och välkommet steg att bredda Lighthouse till att bli ett nationellt centrum. Idag deltar även Svenskt Marintekniskt Forum, IVL, RISE/Viktoria, KTH, Linnéuniversitetet och SSPA i arbetet.

 

image007

Sweship Energy är en plattform med syfte att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå en lönsam nollvision genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv fartygsdrift. Potentialen för energieffektivisering inom sjöfarten är mycket stor. Vad som ger mest energivinst kan däremot vara väldigt olika beroende på fartygstyp, bränsle och de omständigheter fartyget opererar under. Det är därför denna plattform har etablerats, på initiativ från industrin och Svensk Sjöfarts forsknings- och innovationskommitté. Fokus ligger på den potential som kan tillvaratas genom erfarenhetsutbyte, beteendeförändring och samarbete. Verksamheten organiseras i olika samverkansprojekt utifrån de gemensamma behov som identifieras.