Partner & samarbeten

Senast uppdaterad: 2022-01-13

The European Community Shipowners’ Associations (ECSA), grundades 1965 under namnet ”Comité des Associations d’Armateurs des Communautés Européennes (CAACE)”, och är branschföreningen som representerar de nationella redarföreningarna i EU och Norge (nära 99% av EES-flottan eller cirka 20% av världsflottan). ECSA:s mål är att främja europeisk sjöfartsintressen så att industrin bäst kan bidra till europeisk och internationell handel och handel i en konkurrenskraftig miljö, till förmån för avsändare och konsumenter samt hjälpa till att formulera EU:s politik för viktiga sjötransportrelaterade frågor.

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) har 90 medlemsföretag med totalt 9 600 anställda inom sjöfartsnäringen. Kollektivavtal tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer, Sjöbefälsföreningen, SEKO och Associated Marine Officer’s and Seamen’s Union of the Philippines.

Satsa på Sjöfart
I samarbetet Satsa på Sjöfart samlas aktörer för att synliggöra yrken inom sjöfarten.

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) är ett partssammansatt organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor inom sjöfartsnäringen.

Kommittén för Utbildning och Rekrytering, KUR
Sedan årsskiftet 2013-2014 ansvarar SARF för utbildning och rekrytering inom sjöfarten.

nordkompass-2
NORDKOMPASS – Nordisk Kommitté för Passagerarfartyg bildades 1991 som ett samarbete mellan rederiföreningar och passagerarfartygsrederier i de nordiska länderna. Målsättningen är att genom starkt samarbete och öppen dialog inom den nordiska passagerarfartygssektorn verka för långsiktigt och kontinuerligt sjösäkerhetsarbete

Blå Tillväxt är ett samarbete mellan Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen. Målet är att riksdag och regering ska skapa goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart. Tillsammans arbetar organisationerna för att villkoren för sjöfartsnäringen ska vara förutsägbara och långsiktigt konsekventa. Samarbetet kallades tidigare Blå skatt, men har bytt namn till Blå Tillväxt sedan tonnageskatten infördes i Sverige 2017. Vi har en unik och lång erfarenhet av att framgångsrikt arbeta tillsammans.

 

Svensk Sjöfart är medlem i Svenskt Näringsliv. Organisationen är företagens företrädare i Sverige, med det långsiktiga målet att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Dan Sten Olsson, Stena AB, och Christer Bruzelius, Destination Gotland AB, representerar sjöfarten i styrelsen.

Lighthouse är ett nationellt maritimt kompetenscenter – en plattform för svensk forskning inom sjöfart.

Sjöfartens Utbildnings Instituts uppdrag är att fördela ombordförlagda utbildningsplatser till studenter från Sveriges två sjöfartshögskolor, och i mån av plats till elever på sjöfartsgymnasierna. De ombordförlagda utbildningsplatserna ställs till SUI:s förfogande huvudsakligen av medlemsföretagen i Svensk Sjöfart.

Maritimt Forum är en intresseförening för det nationella maritima klustret, med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum bildades 1996 ur ett tidigare Närsjöfartsforum. Cirka 100 företag och organisationer är medlemmar i föreningen. Ordförande är Anders Boman, Wallenius.

Övriga samarbeten

Svensk Sjöfart samverkar på olika sätt med bland andra: Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, de sjöfackliga organisationerna SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, Näringslivets Transportråd, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklarförening,  Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) samt intresseföreningar inom miljöområdet.