Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Syfte

Stiftelsen, som tillkommit efter donation från det numera nedlagda Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolag, har till ändamål att ”bidraga till bestridande av kostnaderna för åtgärder, som äro gagneliga för svensk sjöfart och särskilt i vad avser sådana, som äro ägnade att öka säkerheten för de sjöfarande”.

Ansökan om bidrag från stiftelsen

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:
Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),

  • Sökande (Senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
  • Uppgift om eventuella andra intressenter,
  • Ändamål,
  • Projektplan,
  • Tidsplan,
  • Uppgift om ansökan också ställts till någon annan.

Ansökan ställs till:

Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond
c/o Svensk Sjöfart
Kajsa Börjesson
Korsgatan 20
411 16 Göteborg

Ytterligare upplysningar om stiftelsens verksamhet lämnas av Kajsa Börjesson per e-post: stiftelser@sweship.se

Sista dag för ansökan är den 31/3 samt 30/9. 

Beredningsutskott

Det av Svensk Sjöfarts styrelse tillsatta beredningsutskottet har till uppgift att för styrelsens räkning driva stiftelsens praktiska arbete, ta ställning till inkommande ansökningar etc.

Beredningsutskottets ledamöter är för närvarande:

  • Stefan Gard (ordförande)
  • Annika Kristensson
  • Jonatan Höglund
  • Maria Berndtsson

Kontaktperson: Kajsa Börjesson

Historik

Stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond bildades 1945 på initiativ av rederiets dåvarande verkställande direktör, skeppsredare Jarl Malmros, i anslutning till rederiets 75-årsjubileum. Rederiets styrelse beslöt då att till Sveriges Redareförening donera 200 000 kr att användas till en fond med namnet ”Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags Donationsfond”. Avkastningen av de anslagna pengarna skulle användas till ”bestridande av kostnaderna för åtgärder, till nytta för svensk sjöfart och särskilt sådana, som är ägnade att öka säkerheten för de sjöfarande”.

I anslutning till att Sveriges Redareförening mottog donationen beslöt man att ett särskilt beredningsutskott skulle tillsättas med uppgift att granska inkomna ansökningar. När den nya Stiftelselagen trädde i kraft 1994 ändrades namnet till ”Stiftelsen Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolags Donationsfond”.

Stiftelsen har sedan sin tillkomst anslagit medel till en rad olika projekt. Exempelvis har Stiftelsen gett bidrag till Sjöräddningssällskapet och under 2001 medverkat i framtagning av en ”riskdatabas” för sjöfarten.