Sjöfarten i siffror

Senast ändrad: 2023-10-25

Svensk Sjöfart tar varje år fram nedan statistiska uppgifter:

Officiell statistik om sjöfartstrafik görs också av myndigheten Trafikanalys och finns här samt på UNCTADStat här.

Fakta om sjöfarten i Sverige

  •  1,7 procent är Sveriges andel av den globala världshandeln mätt i BNP och 0,1 procent är Sveriges andel av den globala handelsflottan.
  • 1,8 miljoner var det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar 2016 (ökning med nästan 5 procent i jämförelse med 2015). Totalt reser cirka 30 miljoner passagerare med sjöfart varje år.
  • 171 miljoner ton var den totala godshanteringen i svenska hamnar 2016 (ökning med 1 procent jämfört med 2015)
  • 10 000 är direkt sysselsatta på svenska fartyg och 100 000 arbetar i hela sjöfartsklustret som skeppsmäklare, i hamnar, administration, akademi, myndigheter, kommunikation, finansiering, landanställd rederipersonal m.fl.
  • Rederier satsar cirka 250 miljoner på marknadsföring av Sverige utomlands.

Till följd av bristande konkurrensvillkor har den svenska handelsflottan minskat med över 60 procent sedan år 2001. 2021 fanns ca 100 fartyg med svensk flagg som beviljats sjöfartsstöd. Majoriteten av de utlandsflaggade fartygen är registrerade i våra grannländer Danmark och Finland.

Regeringen föreslog den 1 september 2015 att Sverige ska införa tonnageskatt från och med den 1 juli 2016. Det var ett stort beslut för den svenska sjöfarten som efterfrågat skattereformen under många år. Övriga sjöfartsländer i Europa har sedan tidigare infört tonnageskatt. Om Sverige hade följt den europeiska utvecklingen för sjöfarten hade den vuxit med mellan 9 och 21 procent mellan år 2005-2012. Sjöfartens bidrag till Sveriges BNP hade då kunnat öka med mellan 1,4 till 3,4 miljarder kronor och skapa mellan 3 700 och 8 500 fler jobb än idag. Med det nya tonnageskattesystemet kommer sjöfarten att få bättre förutsättningar att växa i Sverige.

Läs mer om sjöfarten i siffror

Den svenska handelsflottan 2018 innehåller detaljerade uppgifter om den svenska handelsflottan och är en publikation som Svensk Sjöfart tar fram årligen.