Externa stiftelser & fonder

Uppdaterad: 2023-05-04

Nedan återfinns ett urval av externa stiftelser och fonder. De ändamål som enligt stiftelseurkund eller stadga stöds av de stiftelser och fonder som ingår nedan kan kategoriseras enligt följande:

A. Bidrag till enskild behövande och institutioner som hjälper enskilda

B. Stipendier till enskilda studerande och främjande av utbildning

C. Bidrag till skolor eller utbildningsinstitutioner, inklusive seglarläger och segelfartyg

D. Forskningsändamål

E. Kulturändamål

F. Övrigt, belöningar

Abraham Rydbergs stiftelse

Ändamål: Stiftelsen, som tillkommit genom förordnande i grosshandlaren i Stockholm Abraham Rydbergs testamente, samt en donation från Stockholms Grosshandlaresocietet och Skeppsrederierna, har till huvudsakligt ändamål att främja ungdomars utbildning och fostran i sjömansyrket.

Kategori: B

Kontaktuppgift: info@borgerskapet.se

Alice och Helge Källssons Stiftelse för utbildning och forskning

Ändamål: Stiftelsen skall ge stipendier och bidrag för att stödja forskning syftande till miljösäkrare kusttransporter. Vidare att ge stipendier och bidrag till utbildning och forskning inom handel och sjöfart.

Kategori: D

Kontaktuppgift: anna.sixtensson@thun.se

Clarence Dybecks stiftelse för sjöfartsutbildning

Ändamål: Stiftelsen skall främja undervisning och utbildning för yngre personer inom sjöfart och rederinäring. Ändamålet bör företrädesvis fullföljas genom utgivande av resestipendier för att möjliggöra studier, såväl teoretiska som praktiska, utanför Sverige under 6 – 12 månader.

Kategori: B

Flottans ungdomsstiftelse

Ändamål: Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst 10 och högst 20 % därav lagts till kapitalet, användas för utdelning till ändamål som främjar intresset för och kunskapen om marinen, sjöfarten och sjösporten bland svensk ungdom.

Kategori: B, C, F

Kontaktuppgift: 08-7887500

Fru Martina Lundgrens stiftelse för sjöfartsteknisk forskning

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål understödja vetenskaplig forskning som kan främja sjöfartsnäringens intressen och utveckling vid skeppsprovningsanstalten vid Chalmers tekniska institut.

Kategori: D

Kontaktuppgift: christina.forslund@sspa.se

Stiftelsen Stockholms sjömanshem

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjömän, lämna understöd åt sjömän för deras försörjning, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av sjömän samt att i mån av resurser utöva sådan hjälpverksamhet och lämna understöd till sjömännens familjer. Verksamheten skall i första hand bedrivas till förmån för personer som är eller har varit mantalsskrivna i Stockholms-, Upplands-, Södermanlands- eller Gotlands län.

Kategori: A, F

Kontaktuppgift: info@stockholmssjomanshem.se

Kungl Örlogsmannasällskapets fonder (Fd Fabian och Ewa Tamms´Stipendiefond)

Ändamål: Fabian och Ewa Tamms´ Stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete inom områdena sjötaktik, navigation och sjöfart.

Kategori: D

Kontaktuppgift: secretary@koms.se

Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsen

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Kategori: B, D

Neptuni Ordens Stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att av avkastningen bereda understöd åt behövande sjömän och behövande anhöriga till sådana sjömän. Medel kan därutöver skänkas till organisationer, vars syfte är att bereda understöd åt behövande sjömän och deras behövande efterlevande. Av den årliga avkastningen skall minst fem procent läggas till kapitalet.

Kategori: A

Kontaktuppgift: neptuniorden@telia.com

Signe och Olof Wallenius stiftelse

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer. främja vetenskaplig forskning och utveckling, innefattande bl a medicinsk och teknisk forskning, samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt företrädesvis inom sjöfartsnäringens område. Stiftelsens ändamål må tillgodoses även genom stöd till läroanstalter, vetenskapliga institutioner, laboratorier, enskilda lärare, forskare samt stiftelser, föreningar och andra för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål. Forskningsresultaten skall göras tillgängliga för Stiftelsen och dess bidragsgivare samt företag verksamma inom sjöfartsnäringens område. Stiftelsens ändamål och verksamhet må dock ej vara av sådant slag som kan försvåra eller omöjliggöra för Stiftelsen att erhålla befrielse från skattskyldighet till arvsskatt respektive gåvoskatt eller annan nu föreliggande eller i framtiden kommande dylik skatt för donationer eller testamentariska förvärv av egendom. Detsamma skall gälla beträffande den lindring av inkomstskatt som nu gäller eller kan komma att gälla för stiftelser av detta slag.

Kategori: A-D

Kontaktuppgift: info@sowstiftelse.se

Sjökapten Gustav Nilssons stiftelse

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att under någon tid bereda fri bostad och underhåll med bidrag av penningar åt ett antal personer som särskilt under den vackraste årstiden behöver en tids vistelse i lugn och ro – såsom t. ex. efter genomgången sjukdom – men för övrigt kunna klara sig själv. I andra hand skall stiftelsen äga utge stipendier och bidrag för utbildning, studier och forskning inom sjöfartens och kulturminnesvårdens områden åt personer som från Rya eller Örkelljunga socknar eller har annan anknytning till dessa bygder. I tredje hand skall stiftelsen äga lämna bidrag till trevnad och trivsel för pensionärer inom Rya och Örkelljunga socknar, dock ej till ändamål som skall tillgodoses av skattemedel.

Kategori: A, D

Kontaktuppgift: Sjökapten Gustaf Nilssons stiftelse, Advokat Bengt Andersson, Rosenberg Advokatbyrå, Thure Röings gata 2, 252 25 HELSINGBORG

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling samt att främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Detta sker genom att lämna betydande fleråriga bidrag till forskningsverksamhet inom ramen för Göteborgs Universitet samt att bevilja utbildningsstipendier inom konst- och kulturområdet samt resestipendier till masterstuderande.

Kategori: D, E

Kontaktuppgift: carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se

Stiftelsen 1942 års studielånefond och studiestödsfond för utbildning av sjöbefäl inom svensk sjöfartsindustri

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning av svenskt sjöbefäl. Stiftelsen skall dessutom kunna lämna studiestöd för utbildning av sjöbefäl för studier vid svenskt universitet eller högskola. I första hand skall studielån eller studiestöd lämnas till välmeriterade elever från Skåne och i andra hand till elever från övriga södra delen av Sverige.

Kategori: B

Kontaktuppgift: Stiftelsen 1942 års Studielånefond och Studiestödsfond för utbildning av sjöbefäl inom svensk sjöfartsindustri, SEB Private Banking Stiftelser & Företag, 205 20 MALMÖ, 040-667 60 00

Stiftelsen Doktor Hugo Hammars fond för sjöfartsteknisk forskning

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja forsknings- och experimentarbeten inom till sjöfarten och skeppsbyggnadskonsten hörande områden, i främsta rummet i anslutning till SSPA Sweden AB och fördelas av en utdelningsnämnd där Sjöfartsmuseets styrelse tillsätter en styrelseledamot och SSPA Sweden AB övriga styrelseledamöter.

Kategori: D

Kontaktuppgift: christina.forslund@sspa.se

 

Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem

Ändamål: Förbättra kulturutbud med anknytning till Falkenberg för anställda inom sjöfarts- och fiskenäringarna.

Kategori: A, E

Kontaktuppgift: Stiftelsen Falkenbergs Sjömanshem, Falkenbergs kommun, Ekonomienheten, 311 80 Falkenberg, 0346-86136

Stiftelsen Hugo Hammars fond för internationell forskning inom sjöfarten

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att understödja internationell vetenskaplig forskning inom skeppsbyggeriets och sjöfartens alla områden. Understöd kan utgå till forskare av varje nationalitet, dock skall forskare inom de nordiska och baltiska länderna ha företräde. Till sådana sjöfartstekniska forskningsprogram, som lämpligen helt eller delvis kan genomföras vid SSPA Sweden AB i Göteborg, tages särskild hänsyn.

Kategori: D

Kontaktuppgift: christina.forslund@sspa.se

Stiftelsen Hälsingborgs Sjömanshem

Ändamål: Stiftelsen skall lämna bidrag till social, andlig och annan kulturell verksamhet bland sjömän av alla tjänstegrader som antingen besöka eller äro hemmahörande i Helsingborg eller trakten däromkring

Kategori: A, E

Kontaktuppgift: Styrelseledamot Gerald Thore: 0708-132190

Stiftelsen Onsala Kofferdi Kapteners Fond

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål utdela understöd till sjökapteners änkor och barn samt äldre sjökaptener inom Göteborgsregionen, i första hand med anknytning till Onsala. Stiftelsen kan även ge bidrag åt kulturellt eller ideellt syfte.

Kategori: A, E

Kontaktuppgift: Stiftelsen Onsala Kofferdi Kapteners Fond, Sten Eriksson, Onsala Blåsippevägen 8, 439 36 Onsala, 0300-61097

Stiftelsen Sjökapten E.N.E. Sundströms Fond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen skall utdelas som stipendier till behövande elever vid Sjöbefälsskolan i Göteborg, vilka visat stor målmedvetenhet och energi i sina studier. Den återstående hälften av avkastningen skall utbetalas till behövande ålderstigna, sjuka eller lytta sjömän, vilka har minst 60 sjömånader.

Kategori: A, B

Stiftelsen Skeppsredare Eric D. Nilssons stipendiefond

Ändamål: Stiftelsen skall genom bidrag och stipendier främja undervisning av gotlänningar till sjöbefäl.

Kategori: B

Kontaktuppgift: Stiftelsen Skeppsredare Eric D. Nilssons Stipendiefond, Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby

Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att bereda understöd åt behövande äldre personer med tidigare verksamhet inom sjöfartsnäringen eller avlidna sådana personers änkor eller barn samt i övrigt utöva med skånska sjöfartsintressen förenlig välgörenhet.

Kategori: A, E, F

Kontaktuppgift: sjofarten@gmail.com

Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet 

Ändamål: Stiftelsens uppgift och ändamål är;- dels att utdela understöd till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholms samt deras barn och behövande änkor- dels att utdela understöd åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor- ävensom att främja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran, undervisning och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.

Kategori: A, B, D

Kontaktuppgift: info@borgerskapet.se

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell

Ändamål: Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell har enligt gällande stadgar som uppgift att driva hotellrörelse för sjömän och därmed sammanhängande verksamhet såsom tillhandahållande av skriv- och läsrum, bibliotek samt lämplig förströelse och underhållning. Boendet skall vara av god standard och till rimliga priser.

Kategori: A, E, F

Stiftelsen Stockholms Sjömanshem

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjömän, lämna understöd åt sjömän för deras försörjning, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av sjömän samt att i mån av resurser utöva sådan hjälpverksamhet och lämna understöd till sjömännens familjer. Verksamheten skall i första hand bedrivas till förmån för personer som är eller har varit mantalsskrivna i Stockholm.

Kategori: A, B

Kontaktuppgift: info@stockholmssjomanshem.se

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Ändamål: Stiftelsen skall ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger, åt personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, att även i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Kategori: B, C, D, F

Kontaktuppgift: info@sjomanshus.se

Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederierna

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att befrämja och underlätta handel och sjöfart och vad därmed äger sammanhang. Dessutom utdela bidrag och pensioner till behövande burskapsägande grosshandlare i Stockholm samt deras barn och behövande änkor, dels att utdela bidrag och pension åt behövande burskapsägande sjökaptener i Stockholm samt deras barn och behövande änkor, ävensom understödja vetenskaplig forskning samt vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdomar, företrädesvis inom handel och sjöfart.

Kategori: A, D

Kontaktuppgift: info@borgerskapet.se

Stockholms Sjöfartsstiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål skall vara att genom bidrag, stipendier och anslag verka för att sjöfartstrafiken på Storstockholmsområdet, personer eller näringar med beröring till denna trafik gagnas.

Kategori: B, F

Kontaktuppgift: Stockholms Sjöfartsstiftelse

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att främja 1) barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning; 2) vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta; samt 3) vetenskaplig undervisning eller forskning.

Kategori: A, D

Kontaktuppgift: info@salenstiftelsen.se

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (Åforsk)

Ändamål: Stiftelsen har till uppgift att verka för teknisk utveckling, säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och god yttre och inre miljö samt god energiekonomi inom industrianläggningar och andra anläggningar med kvalificerad teknisk utrustning. Stiftelsen söker fullfölja uppgiften genom att bl a lämna bidrag till forskningsprojekt som drivs inom universitet och högskolor, vid forskningsinstitut eller företag, ge stipendier för examensarbeten utomlands och till forskarstuderande eller nyligen disputerade för aktivt konferensdeltagande. Dessutom skall stiftelsen utdela priser för framstående insatser inom spridning av kunskap från universitet och högskolor, värdefulla insatser inom teknikundervisning och/eller framstående entreprenörskap, samt sprida kunskap om olika forskningsresultat.

Kategori: D

Kontaktuppgift: info@aforsk.se