Sjösäkerhet, sjöfartsskydd och teknik

Senast ändrad: 2022-01-13

Fakta sjösäkerhet

För ett rederi är sjösäkerheten en av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva framgångsrik affärsverksamhet. Därför måste arbetet med sjösäkerhetsfrågor vara en naturlig och integrerad del av rederiernas dagliga verksamhet. Utan en hög miljö- och sjösäkerhet kvalificerar sig inte rederierna på en konkurrensutsatt marknad där lastägarnas kvalitetskrav avseende teknik och fartygsoperation, inom de flesta fartygstyper, överstiger de lagstadgade kraven.

Sjösäkerhet är ett vitt begrepp som rör allt från fartygskonstruktion och -underhåll till besättningars professionalitet. Rederiernas tekniska och operativa ledningssystem ska fungera 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Rederiet har alltid ett övergripande ansvar för att besättningen ges rätt förutsättningar och resurser att kunna framföra fartyget på ett sjösäkert sätt. Interaktionen mellan rederiets landorganisation och fartyget blir i detta avseende av stor vikt för en säker fartygsoperation. Fartyget är dock alltid den viktigaste länken i sjösäkerhetskedjan.

Sverige rankas i världstopp när det kommer till resultat av hamnstatskontroller på svenskflaggade fartyg. Det är resultatet av det långsiktiga och kontinuerliga säkerhetsarbete som pågår ombord och på land hos svenska rederier. Det kan också benämnas som utvecklande av en god sjösäkerhetskultur.

Den lagstadgade grunden för rederiers sjösäkerhetsarbete utgörs av ISM-koden, the International Safety Management Code. Koden beslutades om 1993 i världssjöfartens samordningsorgan International Maritime Organization, IMO, och är ett obligatoriskt kvalitetssystem för handelssjöfarten världen över. ISM-koden omfattar en grundläggande kontroll av rederiers organisation och funktioner där myndigheten definierar vem som ansvarar för fartygsdriften och slutligen utfärdar ett DOC-certifikat (Document of Compliance) som kvalificerar för rederiverksamhet. Varje enskilt fartyg genomgår sedan en kontroll för att erhålla ett motsvarande SMC-certifikat (Safety Management Certificate).

EMSA:s (European Maritime and Safety Agency) senaste rapport Preliminary annual overvire of marine causalties and incidents 2014-2019 ger en överblick över de senaste årens utveckling gällande sjösäkerhet.

Svensk Sjöfarts arbete med sjösäkerhet

Som ett exempel på proaktivt sjösäkerhetsarbete har Svensk Sjöfart utvecklat ForeSea, ett sjösäkerhetssystem för rapportering av incidenter där rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. Detta system är frivilligt och som sådant unikt sjöfartsvärlden.

Forskning och innovation är viktiga komponenter i utvecklingen av en god sjösäkerhetskultur. Svensk Sjöfart har aldrig varit aktivare än nu inom dessa områden och är i många delar världsledande inom regelutveckling för läck – och intaktstabilitets regler, energiindex och utveckling av nya bränslen som LNG och metanol med tillhörande riskutredningar.

Internt i Föreningen Svensk Sjöfart finns två kommittéer som jobbar med sjösäkerhetsfrågor. Det totala antalet fasta möten per år där medlemmar diskuterar olika sjösäkerhetsrelaterade frågor uppgår till cirka åtta stycken. Därutöver träffas medlemmar för olika projektmöten. Viktiga underlag för dessa möten är, jämte rederiernas egna erfarenheter, bland annat inspel och rapporter från IMO, EU/EMSA, ForeSea, Transportstyrelsen och SHK (läs mer om några av dessa genom nedan länkar). Därutöver deltar föreninge – och är i många fall drivande – i sjösäkerhetsarbetet som bedrivs internationellt på nordisk, Östersjö-, europeisk och global nivå.

Svensk Sjöfart arbetar även med frågan om smarta fartyg och har antagit en position i frågan.

Läs positionen här: Swedish Shipowners Association’s position regarding SMART ships – version two

Myndigheter i Sverige inom sjösäkerhet

Transportstyrelsen.

Statens haverikommission (SHK) utreder alla olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten sedan 2011, som enligt internationell och nationell lagsstiftning ska utredas. SHK:s uppdrag omfattar utredningar av olyckor eller tillbud till sjöss som inträffar i direkt anslutning till driften av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg inom svenskt territorialvatten, eller med fartyg under svensk flagg oavsett var olyckan eller tillbudet inträffar. Statens haverikommission_ logo

För att dessa innovationer ska kunna fungera i ett komplett framdrivningssystem ombord och på ett säkert sätt måste inte bara besättningarna inkluderas utan också forskningsakademi och myndigheter. Detta inkluderande arbetssätt är naturligt i det svenska sjöfartsklustret och en av framgångsfaktorerna i sjösäkerhetsarbetet.