Regler och konventioner

Transportstyrelsen är den svenska sjöfartsmyndigheten som förutom tillsyn av reglernas efterlevnad också har ett särskilt ansvar att förverkliga politikens målsättningar avseende regelförenklingar och lättnader av rederiernas administrativa bördor. Den enskilt viktigaste frågan är den utökade delegeringen av fartygscertifikaten som i sin tur indirekt påverkar en rad frågor som t.ex. systemtillsynen.

Rederierna bedömer att man kan genomföra avsevärda effektiviseringar med samordning av besiktningsarbetet. Transportsstyrelsen planerar att övergå till en mer riskbaserad tillsyn som är fallet inom flyget. En viktig förutsättning för denna nya tillsynsform är att delegeringsfrågan är löst.

I början av 2015 tillsattes en så kallad ”inflaggningslots” för att underlätta och ge service för de rederier som vill flagga svenskt.

Nytänkande från myndighetens sida har präglat införandet av de nya grundläggande säkerhetsutbildningarna enligt STCW ”Manila”. Grundprincipen är att besättningsmedlemmarna ska utbildas för de arbetsuppgifter de utför enligt fartygens säkerhetsorganisation, vilket tydliggör utbildningsbehovet. Nytt är också tolkning av fartområdesfrågor enligt STCW konventionens krav för, ”near coastal areas”, där den svenska tolkningen nu är minst lika bra som våra grannländers.

 

Säkerhet för passagerarfartyg

Regelverket för skadestabilitet för passagerarfartyg är under revision i IMO. Arbetet är en konsekvens av Costa Concordia olyckan 2012. De flesta regelförslag är initierade av Cruise Liners International Organisation, CLIA, som är kryssningsrederiernas internationella organisation. Då SOLAS-konventionens regler inte skiljer mellan fartygstyperna, kryssning- och RoRo-Passagerarfartyg, är det av stor betydelse för den svenska sjöfarten att bidra i arbetet med de nya reglerna.

RoRo-Passagerarfartyg är en väsentlig del av den svenska infrastrukturen och skiljer sig konstruktionsmässigt från kryssningsfartyg, likaså är de operativa förutsättningar annorlunda. Efter Estonia katastrofen år 1994 har det genomförts en rad konstruktions- och operativa regelförbättringar för RoRo-Passagerar fartygen.

Målsättningen med den nuvarande revisionen är att höja överlevnadsindexet den s.k. *R-faktorn för passagerarfartyg i läckskadat skick. Med stöd av forskningsmedel från Sjöfartsverket har Svensk Sjöfart initierat ett forskningsprojekt ”Damage Stability for RoRo Passenger Ships”. Arbete har pågått i ett år med medverkan från rederier, akademi och myndighet. EU liksom IMO har visat ett stort intresse för detta projekt.