Forskningsstrategi

Senast uppdaterad: 2022-01-13

Föreningen Svensk Sjöfart fastslog 2006 en långsiktig forskningspolicy i samband med att föreningen beslutade att bidra med 100 miljoner kronor till skapandet av kompetencentrat Lighthouse. Forskningspolicyn anger inom vilka områden föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och utveckling, inom EU och globalt.

Föreningen Svensk Sjöfart har som målsättning att initiera, kvalitetssäkra och följa forskningsprojekt som syftar till att stärka den svenska rederi- och sjöfartsnäringens konkurrenskraft och bidra till att nå FN:s, EU:s och Sveriges högt ställda mål inom det hållbara samhället. Föreningen fastställer regelbundet strategiska prioriteringar och mål för forskning och innovation inom sjöfarten i fleråriga forskningsstrategier där föreningen visar på vilka forskningsområden som i första hand bör stödjas för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och realisera nollvisionen. 2019 lanserades Hållbar sjöfart Strategi för forskning, innovation och utveckling 2019-2023.

De områden som prioriteras i strategin 2019-2023 är:

  • Kunskap och kompetens
  • Konstruktion och teknik
  • Bränslen och energibärare
  • Digitalisering och automation
  • Beteende och logistiksystem