Sjöfarten inom EU

Senast ändrad: 2022-01-13

Under år 2014 påbörjades uppföljningen av EU:s strategiska mål och rekommendationer för sjöfartspolitiken fram till år 2018. Detta dokument fastställdes inom EU år 2009 och det är godkänt av Sverige. Sjöfarten har varit en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och välstånd i Europa under historien. Sjötransporter är viktiga for den europeiska ekonomin och den globala konkurrenskraften. Sjöfarten och dess maritima kluster är en viktig källa till inkomster och sysselsättning i Europa.

 

Cirka 80 procent av världshandeln sker med hjälp av sjötransporter, medan närsjöfarten svarar för cirka 40 procent av godstransporterna inom Europa. Varje år passerar över 400 miljoner fartygspassagerare genom de europeiska hamnarna. Det innebär att sjötransporterna även har en direkt inverkan på medborgarnas livskvalitet och detta gäller såväl turister som invånare på öar och randområden. Den europeiska handelsflottan är mycket betydelsefull och bidrar med cirka 147 miljarder euro till EU:s BNP och sysselsätter cirka 2,1 miljoner människor.