Friskare hav

Senast ändrad: 2022-01-13

Barlastvattenkonventionen

En aktuell fråga för friskare hav är Barlastvattenkonventionen, som Sverige ratificerade i november 2009. En revision av IMO:s riktlinjer för typgodkännande påbörjades under 2015. MEPC 71 beslutade om en ny implementeringsplan av barlastvattenreningssystem.

Avfall och svartvatten

Ombord på ett fartyg uppstår avfall av olika slag och det finns stränga regler som innebär att avfallet, om det är skadligt, ska lämnas i land eller brännas ombord. Sopsortering förekommer också på fartygen och dessa sopor måste hamnarna ta hand om i enlighet med internationella regler. Hur sopor ska hanteras ombord kan du läsa om i Garbage Management Plans.

En ytterligare vattenfrämjande åtgärd införd av IMO är det specialområde som Östersjön utnämnts till under MARPOL ANNEX IV. Utnämnandet förbjuder dumpning av toalettavfall från kryssningsfartyg när de trafikerar Östersjön, på grund av de kvantiteter av toalettavfall som dessa fartyg genererar och den negativa påverkan toalettavfallet har på Östersjön.

Förbudet kommer dock inte träda ikraft förrän erforderliga mottagningsanläggningar för avfallet finns på plats i de hamnar som dessa fartyg trafikerar.

Vad tycker vi?

Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar förbudet och föreningens medlemmar vars  fartyg reguljärt trafikerar Östersjön lämnar detta avfall iland sedan många år.