Bättre luft

Senast ändrad: 2022-01-13

Ett aktuellt luftproblem är utsläpp av kväveoxider (NOx). Det finns långt gångna viljor inom både HELCOM  och OSPAR  att få Östersjön respektive Nordsjön utsedda till så kallade NECA-områden vilket redan skett i Nordamerika. Inom ett NECA-område kräver man att nya fartyg utrustas med framdrivning som reducerar utsläppen av kväveoxider med cirka 80 %, jämfört med år 1990, från och med det datum som ett eventuellt regelverk träder ikraft.

NECA-områden utses av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO, efter att de länder som främst berörs av ett sådant område ansökt om ett utnämnande. IMO:s kommitté MEPC har under sommaren 2017 antagit NECA-reglerna i Östersjön/Nordsjön. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021, vilket innebär att nybyggda fartyg (kölsträckta) efter den 1 januari 2021 måste uppfylla NOx Tier III-kraven för utsläpp av kväveoxider om de ska segla i Östersjön/Nordsjön.