Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Välkommen till Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond som har till ändamål att, enligt vissa regler, bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn i Göteborg.

Stiftelsen kan bland annat bevilja bidrag till organisationer eller institutioner som till exempel anordnar sommarläger eller seglarläger för barn och ungdomar bosatta i Göteborg.

Syfte

Stiftelsen har till ändamål att, enligt vissa regler, bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn i Göteborg.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till organisationer eller institutioner som till exempel anordnar sommarläger eller seglarläger för barn och ungdomar bosatta i Göteborg.

Ansökan om bidrag från stiftelsen

Bidrag till ändamål, som ligger i linje med målet för stiftelsens verksamhet, kan sökas av organisationer, skolor eller andra institutioner, dock ej av privatpersoner.

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:

 • Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
 • Sökande (Senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
 • Uppgift om eventuella andra intressenter,
 • Ändamål,
 • Projektplan,
 • Tidsplan,
 • Uppgift om ansökan också ställts till någon annan.

Ansökan ställs till:
Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond
c/o Svensk Sjöfart
Kajsa Börjesson
Korsgatan 20
411 16 Göteborg

Sista ansökningsdag är den 31/3 samt 30/9.

Stipendium

Vill Du vara med och segla en skuta eller komma till ett seglarläger i sommar? I så fall kan Du kontakta någon av nedanstående organisationer. När Du anmält dig till någon av dem och vet att Du får komma med på en segling kan Du ansöka om ett stipendium från Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond. Stipendiet innebär att Du själv bara behöver betala 50% av deltagaravgiften, Ekedalen står för halva avgiften upp till 2000:-, för den segling Du blir antagen till. En förutsättning är att Du bor i Göteborg och att Du är yngre än 18 år. Stiftelsen har samarbetsavtal med följande seglarskolor:

Föreningen för M/S Atene
Box 13
471 21 Skärhamn
Tel: Kansliet 0304-67 00 19
E-post: segla@msatene.se
Webbplats: www.msatene.se

Föreningen Mot Bättre Vetande (Astrid Finne och Hawila)
Bokningen, MBV Skolskepp,
Kabyssvägen 1, 430 90 Öckerö
Tel: 0720-04 70 35
E-post: info@mbv.se
Webbplats: www.mbv.se

Föreningen Orust Skolfartygs förening Förlig Vind (T/S Westkust)
Box 77, 473 22 Henån
Tel: 0708348685
E-post: info@westkust.se
Webbplats: www.westkust.se

Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola
Talattagatan 24
426 76 Västra Frölunda
Tel: 031-29 35 05 kl. 10.00-15.00
Fax: 031-69 33 10
E-post: seglarskolan@sxk.se
Webbplats: www.sxkseglarskola.se

Skonaren Ingos vänner
Lundby Hamngata 40
417 54 Göteborg
Tel: 031-14 25 01
Fax: 031-14 25 03
E-post: kontoret@skonaren-ingo.org
Webbplats: www.skonaren-ingo.org

Ungdomsförbundet Sveriges Flotta
Västra Distriktet
Lundgatan 1
416 61 Göteborg,
Tel: 031-19 83 10
E-post: janne.otterstrom@usfvast.se
Webbplats: www.usfvast.se

Störst chans att få stipendiet har Du om Du t ex:

 • Är med i en sjöscoutkår
 • Har skaffat Dig förarbevis eller skepparbevis
 • Varit PRAO-elev på ett fartyg
 • Deltagit i arbetet på något av de här aktuella fartygen eller på annat sätt kan visa att Du är särskilt intresserad av en framtida utbildning till något sjöyrke.

Du har förtur om någon av dina föräldrar är anställd i ett sjöfartsföretag eller om Du kan visa att Du av speciella skäl, ekonomiska eller andra, annars inte skulle ha någon chans att få komma ut på något utöver det vanliga under sommarlovet.

För information om seglingsprogrammen hänvisar vi till respektive förenings hemsida.

Ansökan

Ansökan om stipendium skall göras på en särskild blankett. Formuläret laddas hem från nedan fil.

Blankett Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond

Sista ansökningsdag är den 30/4.

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen består av sex ledamöter och två suppleanter. Tre ledamöter och en suppleant utses av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening medan tre ledamöter och en suppleant utses av Svensk Sjöfart.

Ledamöter utsedda av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening:

 • Maria Berndtsson
 • Ingela Tengelin
 • Björn Laike
 • Magnus Gustafsson (suppleant)

Ledamöter utsedda av Svensk Sjöfart:

 • Stefan Gard (ordförande)
 • Annika Kristensson
 • Jonatan Höglund
 • Kajsa Börjesson (suppleant)

Historik

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond är en sammanslagning av stiftelserna Ekedalens barnhem och Sjöfartsintresserades fond. Sammanslagningen gjordes 1972.

Stiftelsen Ekedalens Barnhem fick enligt Göteborgs Stadsfullmäktiges protokoll nr 269, 1908 nya stadgar antagna vid allmänt sammanträde den 15 december och 28 december 1908. I § 1 anges att barnhemmet stiftades 1890 med uppgift att ”till nyttiga och arbetsdugliga medlemmar av samhället dana sådana, företrädesvis till Göteborgs samhälle hörande barn, som saknar nödig uppfostran och vård eller i övrigt befinner sig i synnerligen ömmande omständigheter”.

I stadgarna lämnades detaljerade regler om hur barnhemmet skulle drivas. Professor Hugo Hegeland, som växte upp på Ekedalens barnhem, skriver i sin bok ”Barnhemsbarn” att det från början fick sitt namn efter den första byggnad det inhystes i på Ekedalen vid Slottskogsgatan. I denna byggnad, som ägdes av kakelugnsmakaren August Rignér, började år 1890 en fru Mimmi Svensson ”att i djärv tro och brinnande kärlek” driva verksamheten.

Redan efter några år översteg emellertid verksamheten hennes krafter. Hon vände sig då till kyrkoherde Peter Lundén i Majornas församling och bad honom bilda en styrelse som kunde ta hand om barnhemmet. En sådan styrelse konstituerades 1896-11-27 vid ett sammanträde på Majornas Flickläroverk med Lundén som ordförande.

Våren 1909 upplät Göteborgs stad utan kostnad en 2 425 kvm stor tomt vid Kabelgatans förlängning ”mitt emot den vid samma gata belägna vattenreservoaren” uppe på Gråberget för byggande av ett nytt barnhem. Där drev stiftelsen barnhemmet under åren 1910 till 1952. Stiftelsen ägde också ett sommarhem i Ljungskile. Hösten 1952 såldes fastigheten på Kabelgatan och barnhemsverksamheten flyttades den 27 november samma år till villafastigheten ”Krönet” vid sjön Aspen i Lerums kommun. Där drevs verksamheten fram till 1966-12-13. Fastigheten var då i dåligt skick och stiftelsens tillgångar räckte inte till för nödvändig upprustning och fortsatt drift av barnhemmet varför fastigheten såldes. Därefter låg verksamheten nere. 1970-12-31 uppgick kapitalet till 540 321 kronor och det bedömdes som omöjligt för stiftelsen att återuppta driften av ett barnhem.

Stiftelsen Sjöfartsintresserades Fond bildades 1916-10-26 på initiativ av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening (SÅAF). Sveriges Redareförening inbjöds därefter som medstiftare och att, liksom SÅAF, tillsätta tre representanter och en suppleant. Föreningens suppleant kom därefter att utses till kassaförvaltare. Syftet var ”beredande av lantvistelse å landet för klena eller på annat sätt behövande barn till sjöfolk, hamnarbetare eller på annat sätt sjöfarten närstående personer i Göteborg”. Sedan dess har stiftelsen genom åren ordnat så att tusentals stadsbarn kunnat få komma ut på landet under några sommarveckor.

Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län fastställde 1972-08-09 nya stadgar för Stiftelsen Ekedalens- och Sjöfartsintresserades Fond. Den 1926 bildade Wilh. R Lundgrens Fond, som sedan dess särredovisats inom Sjöfartsintresserades Fond, inordnades samtidigt i den nya stiftelsen.

Kontakt

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond
c/o Svensk Sjöfart
Att: Kajsa Börjesson
Korsgatan 20
411 16 Göteborg
E-post: stiftelser@sweship.se