GDPR-policy

Senast uppdaterad: 2023-01-02

Vi behöver ibland spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-mailadress, namn, adress, telefonnummer, organisation och eventuella önskemål om kost. Syftet med en sådan behandling är att kunna skapa en deltagarlista och skicka eventuell faktura.

Vi har fått dina uppgifter antingen genom att du själv anmält ditt intresse på vår hemsida eller om du ingår i ett av våra medlemsföretag. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning och samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i ett år efter evenemanget ägt rum. För nyhetsbrev och medlemsbrev sparar vi dina uppgifter tills du önskar avregistrering från dessa.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi använder även nyhetsbrevstjänsten MailChimp som lagrar uppgifterna i USA och detta regleras enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework. Läs mer om MailChimps Privacy Policy här.

Personuppgiftsansvarig är Anders Hermansson, VD, Svensk Sjöfart. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sweship.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.