Svenska sjöfartsavtal

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Inom sjöfarten finns det en lång tradition av att använda standardavtal för regleringen av bland annat ansvar och ersättning vid olika former av kontraktering gällande fartyg. I och med att sjöfarten har en utpräglat internationell karaktär, utvecklas och överenskoms standardavtalen i en internationell miljö och är vanligen formulerade på engelska och i enlighet med engelsk rätt.

I samband med återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret påbörjade Försvarsmakten och Föreningen Svensk Sjöfart ett omfattande arbete med att ta fram svenska sjöfartsavtal bland annat för befraktning, hyra och köp av fartyg. De svenska sjöfartsavtalen är anpassade för förhållanden då båda parterna samt fartygen har svensk nationalitet eller då svensk rätt av andra skäl ska vara tillämplig.

Ett viktigt syfte med dessa svenska sjöfartsavtal är att förenkla möjligheterna att genomföra sjötransporter då såväl parterna som fartygen är svenska. För dessa transporter är ofta engelska standardavtal mindre ändamålsenliga och kan till och med försvåra att använda sjöfart framför andra transportslag. De svenska sjöfartsavtalen är framtagna för att kunna användas både vid offentlig upphandling såväl som mellan privata aktörer.

För närvarande finns tre sjöfartsavtal publicerade:

  • Svenskt hyresavtal – Bareboat 2023
  • Svenskt tidsbefraktningsavtal 2023
  • Svenskt köpeavtal – Fartyg 2024

Under 2024 kommer arbete med framtagande av formulär för bl.a. resebefraktning, shipmanagement och en sjöfraktsedel att fortsätta.

Inom Svensk Sjöfart ansvarar befraktningsgruppen, som är en undergrupp till Kommittén för Näringsliv- och konkurrenskraft, för de svenska sjöfartsavtalen. Befraktningsgruppen har en bred representation från olika typer av sjöfart. För det fortsatta arbetet kommer även en extern referensgrupp att tillsättas för att säkerställa den fortsatta förvaltningen och utvecklingen av sjöfartsavtalen.