Svensk Sjöfarts remissyttranden

18 september 2020

TSS 2019-3262

Remiss Förslag på reviderade skyddade platser (Place of Refuge)

Visa

18 september 2020

Fi2020/03582/S2

Remissvar från Svensk Sjöfart avseende promemorian omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020

Visa

16 september 2020

TSF-2019-209

Yttrande på Transportstyrelsens förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)

Visa

14 september 2020

TSF 2017–149

Remiss om Förslag kring Riskbaserade lotspliktsregler

Visa

14 september 2020

VN/19859/2020

Förslag till ändring av lagen om transportservice

Visa

10 september 2020

STY 2020-349

Remissvar från Svensk Sjöfart med anledning av nya regler om ankomstanmälan i 6 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning (tullordningen)

Visa
1 2 3 8