Tillväxt & konkurrenskraft

Svensk sjöfart är en viktig motor för den svenska industrin i stort. Redan i dag går mer än 90 procent av Sveriges handel via sjöfarten. Det är en siffra som med stor sannolikhet kommer att öka med tanke på att sjötransporter är effektiva, säkra och skonsamma mot miljön, jämfört med transporter på land. Sverige har också Europas längsta kust och kan i princip betraktas som en ö-nation när det gäller transporter av människor och varor. Årligen transporterar fartyg och färjor mer än 130 miljoner ton gods och 28,5 miljoner människor till och från våra hamnar.

Föreningen arbetar bland annat för att uppnå harmonisering av villkoren på en internationell nivå och konkurrensneutralitet för svenska rederier. Marknadstillträdet ska vara fritt inom sjöfartsnäringen.

 

Omsättningen i svenska rederier uppgår till 50 miljarder kronor per år. Ungefär 80 procent av sjöfartsnäringen är koncentrerad till storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Malmö/Helsingborg. Antalet handelsfartyg i det svenska fartygsregistret över 500 brutto har minskat från omkring 250 för några år sedan till cirka 100 i dag. Rederierna har av konkurrensskäl tvingats flagga sina fartyg till andra länder, bland annat till våra grannländer.

För att vända trenden har föreningen arbetat för att även svensk sjöfart ska få internationellt konkurrenskraftiga villkor. Den 1 september 2015 kom förslaget att regeringen inför tonnageskatt i Sverige. Beräknad start den 1 januari 2017. Ett stort beslut med betydelse för Sverige som framtida sjöfartsnation.