Forskning och innovation

Svensk sjöfartsforskning är en av grundförutsättningarna för att utveckla en konkurrenskraftig svensk rederi- och sjöfartsnäring. Forskningen är också förutsättningen för att Sverige ska kunna nå målen inom säkerhet-, klimat- och miljö för sjöfarten.

Föreningen Svensk Sjöfart antog som första redareförening i Europa som 2009 EU:s Maritima Strategi och därmed den nollvision som finns däri om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten. Utmaningen är att uppnå en lönsam nollvision och illustreras med de fyra pilarna nedan.

Pilar

För att hantera utmaningen med att uppnå nollvisionen med en stärkt konkurrenskraft, har en strategi om ”samarbete och delat vetande” fastslagits.

 

Föreningens forsknings och innovationskommitté tog 2012 fram en Forskningsstrategi som uppdaterades år 2014 för åren 2015-2017.

Då sjöfarten är en internationell verksamhet hanteras klimatfrågorna inom FN:s sjöfartsorganisation, IMO. Sjöfarten återfinns därför inte i EU:s eller Sveriges nationella klimatmål. Föreningen delar givetvis uppfattningen att klimatfrågor som rör sjöfarten skall behandlas i FN:s sjöfartsorganisation, IMO och föreningen har där på ett tidigt stadium varit aktiva i klimatarbetet. Med ”Klimatfärdplan för Svensk Sjöfart” vill vi också bidra i det nationella arbetet.

Föreningen arbetar aktivt med frågor rörande forskning och innovation och har bland annat varit med och etablerat plattformarna Lighthouse, Zero Vision Tool och Sweship Energy, vilket är tre plattformar som kompletterar och stöttar varandra.