Regler och konventioner

Transportstyrelsen är den svenska sjöfartsmyndigheten som förutom tillsyn av reglernas efterlevnad också har ett särskilt ansvar att förverkliga politikens målsättningar avseende regelförenklingar och lättnader av rederiernas administrativa bördor. Den enskilt viktigaste frågan är den utökade delegeringen av fartygscertifikaten som i sin tur indirekt påverkar en rad frågor som t.ex. systemtillsynen.

Rederierna bedömer att man kan genomföra avsevärda effektiviseringar med samordning av besiktningsarbetet. Transportsstyrelsen planerar att övergå till en mer riskbaserad tillsyn som är fallet inom flyget. En viktig förutsättning för denna nya tillsynsform är att delegeringsfrågan är löst.

I början av 2015 tillsattes en så kallad ”inflaggningslots” för att underlätta och ge service för de rederier som vill flagga svenskt.

Nytänkande från myndighetens sida har präglat införandet av de nya grundläggande säkerhets- utbildningarna enligt STCW ”Manila”. Grundprincipen är att besättningsmedlemmarna ska utbildas för de arbetsuppgifter de utför enligt fartygens säkerhetsorganisation, vilket tydliggör utbildningsbehovet. Nytt är också tolkning av fartområdesfrågor enligt STCW konventionens krav för, ”near coastal areas”, där den svenska tolkningen nu är minst lika bra som våra grannländers.