Barlastkonventionen

Senast ändrad: 2017-08-28

En aktuell fråga är när Barlastvattenkonventionen, som Sverige ratificerade i november 2009, kommer att träda ikraft. En revision av IMO:s riktlinjer för typgodkännande påbörjades under 2015.

MEPC 71 beslutade om en ny implementeringsplan av barlastvattenreningssystem vilken kan få betydande konsekvenser för rederier. Existerande fartyg har getts ytterligare 2 år på sig att installera system räknat efter den 8 september i år. Nybyggnationer ges ingen ytterligare tid. Detta är en fråga som industrin och inte minst Föreningen Svensk Sjöfart följer noga.