Farleds- och lotsavgifter

Läs mer:

För vidareutveckling av avgiftsmodellen har föreningen med flera arbetat för att frysa farledsavgifterna på nuvarande nivå samt att skjuta på införandet av ny avgiftsmodell. Sjöfartsverket meddelade i september att införandet av ny avgiftsmodell skjuts fram till 1 januari 2018. Vi vill att den nya avgiftsmodellen innebär omtag i arbetet och att Sjöfartsverket bjuder in berörda parter till dialog, men från Sjöfartsverket har det ännu inte kommit signaler som tyder på det. Vi vill också att det görs justeringar i nuvarande avgiftsmodell för att gynna de rederier som redan idag gjort investeringar i miljö- och klimatförbättrande åtgärder, s. k. early movers.

Ett ytterligare fokus just nu är Sjöfartsverkets finansiering med anledning av aviserade höjningarna av farleds- och lotsavgifter. Sjöfartsverket meddelade tidigare i år att om verket inte erhåller anslag för isbrytning för 2017 kommer de höja farledsavgifterna med cirka 15 procent. I oktober meddelade Sjöfartsverket om höjningar av avgifter (farledsavgifter 8 %, lotsavgifter 5 %) i nuvarande avgiftsmodell från 1 januari 2017 med anledning av att de anslag som verket erhållit för åren 2014-2016 upphör.

Påverkansarbetet pågår dels genom våra ordinarie kanaler dels via en PA-byrå och riktar sig dels mot regering/riksdag dels direkt mot Sjöfartsverket. Frågan togs också upp på infrastrukturminister Anna Johanssons branschträff den 29 november. Hon hoppas att Sjöfartsverket kommer att använda året till att ha en ”fördjupad dialog” kring avgiftsmodellen som ”leder till acceptans för tydligt miljöstyrande åtgärder”.

Föreningen har, i bland annat senaste remissvaret, framfört synpunkter på att höjningar av avgifter för sjöfarten går tvärt emot de breda politiska ambitionerna om att stärka sjöfartens konkurrenskraft för mer transporter på vattenvägen. En debattartikel med rubriken Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket var införd i Dagens industri den 26 november med anledning av Sjöfartsverkets aviserade höjningar av farledsavgifterna. Pia Berglund, Jan Hanses, Niclas Mårtensson, Ragnar Johansson och Anders Källsson var undertecknare av artikeln.

Föreningens ståndpunkt är att Sjöfartsverket måste behöver mer medel i sin budget och att en konsekvensanalys görs av förslagen. Det behöver också bli tydligt att det lönar sig att vara en ”early mover”.

Mer information på föreningens hemsida om arbetet med frågan: https://www.sweship.se/fokusomraden/aktuella-projekt/farleds-och-lotsavgifter/

Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och Innovations- och kemiindustrierna IKEM lämnade ett gemensamt remissyttrande till Sjöfartsverket över verkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter. Varuägarna vill ha ökad anslagsfinansiering av Sjöfartsverket och avstyrker förslaget om höjning av farleds- och lotsavgifter. Sist men inte minst arbetar föreningen aktivt för att lyfta frågan i den kommande godspropositionen.