Energieffektiva fartyg – aktuell fråga inom IMO

Läs mer:

Sverige (läs FSS) har påtagit sig uppgiften att ta fram en inlaga till MEPC 71 där de systematiska felen korrigeras. Det ser i nuläget ut som ett lyft av required EEDI med 25% skulle vara möjligt inom ramen för de systematiska felen. Danska och Svenska flaggan inkl. FSS möttes den 2 december för att stämma av flaggstats-positionerna. Man är överens om principerna samt att det också kan vara nödvändigt med en övre gräns för det större RoRo-tonnaget förslagsvis vid 20 000 BRT då det statistiska underlaget för denna storleksklass är undermåligt. Den 12 december sammankallas till det 3.e stakeholdermötet (Bryssel) där samtliga kallade flaggor och näringslivs-organisationer är närvarande. Till detta möte ska Sverige (läs FSS) ha färdigställt ett underlag till en inlaga som förhoppningsvis kan accepteras av det stora flertalet.