Barlastvatten konvention träder ikraft september 2017

Läs mer:

Liberia, Indien samt en rad industriorganisationer föreslog, med anledning av att konventionen snart träder ikraft och för att möjliggöra att system godkända enligt den reviderade standarden ska nå ut på marknaden, en ny implementeringsmodell vilket gick ut på att fartyg ges ytterligare tid (2 år) innan de måste ha installerat system. I dagsläget skall fartyg ha ett system installerat senast vid första förnyelsen av IOPP-certifikatet efter att konventionen träder ikraft, det vill säga den 8 september 2017, enligt en implementeringsmodell vilken är baserat på ett förslag till ändring av konventionen som man tidigare enats om genom ett så kallat ”hand-shake agreement” i form av en IMO Assembly Resolution. Det nya och därmed ytterligare förslaget till implementeringsmodell diskuterades länge och ingående och mötet kunde till slut enas om att diskutera frågan vidare på nästa MEPC (sommaren 2017). Ett förslag till en eventuell ny implementeringsmodell kan beslutas på MEPC 71 och om det så beslutas gör det frågan än mer komplicerad. En förenklad metod för att ge undantag från konventionen till fartyg som opererar inom ett begränsat område har föreslagits. Svensk Sjöfart har välkomnat accepterandet av metoden som dock förväntas finnas på plats tidigast i slutet av 2017.