Klassdelegering – fortsatta diskussioner

Läs mer:

Transportstyrelsen har i årets förslag till avgiftsdirektiv för tillsyn, tillstånd och registerhållning i högre grad anpassat avgiftsstrukturen och nivåerna till den nya delegeringsordningen. En fast årlig avgift om 30 000 kr/fartyg föreslås (remiss) för samtliga fartygstyper som delegerat fullt ut. Bruttotonnage-tillägget på 0,5 kr/BRT över 999 BRT  föreslås strykas. Förslaget avseende det nya avgiftsdirektivets går i ”vår” riktning med reducerade avgifter och en tydligare föreskrift med en fast avgiftsstruktur.