Fartygsrapportering - Maritime Single Window

Läs mer:

Det pågår nu en så kallad ”Refit-övning” gällande rapporteringsdirektivet 2010/65/EU som ser över lagstiftningens ändamålsenlighet. Sverige var första land som EMSA/Kommissionen besökte för en peer review. Föreningen har deltagit i möten med svenska myndigheter och EMSA/Kommissionen och informerat om synpunkter på implementeringen av direktivet. Framförallt framfördes avsaknad av harmonisering och att effekten blivit ökad administrativ börda. Vid mötet framfördes att Sverige bör ta ledning i frågan gällande harmonisering och Näringsdepartementet gav signaler om att Sverige bör agera mer aktivt i det arbetet.

EMSA/Kommissionen har även igång ett eManifest pilotprojekt med koppling till eventuell revidering av direktivet och de söker nu rederier till att delta i pilotprojektet. Ett medlemsrederi har informerat om intresse att delta och möte har hållits under hösten med Kommissionen, föreningen samt aktuellt rederi. Nytt möte är planerat till början av nästa år.