Stiftelser

Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond har till ändamål att, enligt vissa regler, bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn i Göteborg.
Stiftelsen kan bland annat bevilja bidrag till organisationer eller institutioner som till exempel anordnar sommarläger eller seglarläger för barn och ungdomar bosatta i Göteborg.

Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse För Utbildning, Undervisning och Forskning. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stimulera ungdom och vuxna inom det område i Västsverige, vilket utgör verksamhetsområde för Västra Sveriges Redarekrets enligt dess vid varje tillfälle gällande stadgar, till undervisning och utbildning inom sjöfartsnäringen samt till forskning inom sjöfarten genom utbetalning av årliga bidrag.

Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell har till ändamål att förbättra de sociala förhållandena för sjömän, i första hand genom ekonomiskt stöd till nödvändigt hotellboende i Göteborg. I andra hand skall stiftelsen stödja annan social eller kulturell verksamhet av värde för sjöfolk

Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond har tillkommit efter donation från det numera nedlagda Trelleborgs Ångfartygs Aktiebolag, har till ändamål att ”bidraga till bestridande av kostnaderna för åtgärder, som äro gagneliga för svensk sjöfart och särskilt i vad avser sådana, som äro ägnade att öka säkerheten för de sjöfarande”.