Till SRF:s startsida
Att Sverige återtar positionen som en stolt sjöfartsnation och vinner tillbaka sina fartyg till svensk flagg. De senaste fyra åren har den svenskflaggade handelsflottan  halverats. Sverige är ett sjöfartsberoende land vars import och export domineras av transporter via hav och sjö. Att Sverige inför en sjöfartsstrategi som skapar tillväxt inom sjöfarten på samma sätt som skett i t ex Danmar.K Sverige behöver en strategi som säkrar att den svenska sjöfarten och Sveriges vattenvägar finns med på ett självklart sätt i planeringen för framtida infrastruktur. Det måste bli attraktivt att bedriva sjöfart i Sverige.Att svensk sjöfart ska få rättvisa konkurrensvillkor för att kunna utvecklas i Sverige. Sjöfartens avgifter ska inte vara högre än de avgifter som övriga transportnäringen betalar för sin verksamhet. Omfattande farledsavgifter och t ex 2013 års kraftiga höjningar av tillsynsavgifterna snedvrider konkurrensen.    WalleniusAtt Sverige, liksom andra sjöfartsländer i Europa, inför en tonnageskatt. Syftet med tonnageskatten är att stödja EU:s medlemsländers sjöfartsnäringar vilket underlättar för rederierna att registrera fartygen under nationell flagg. En svensk tonnageskatt skulle stärka konkurrenskraften för den svenska sjöfarten. Att svenska rederiers satsning på forskning och utveckling för en effektivare och mer miljövänlig sjötransport får resurser att fortsättningsvis bedrivas i Sverige. Det är till nytta för såväl svensk som internationell sjöfart. Att svenska rederier får regeringens stöd att klara de nya svaveldirektiven som införs 2015.