Svensk Sjöfart i Almedalen 2024

Datum: 25-28 juni

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Svensk Sjöfart kommer vara på plats i Almedalen 2024! Maritima Mötesplatsen är ett samarrangemang mellan Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar samt Lighthouse. Seminarier under dessa dagar tar upp ämnen såsom; miljö och hållbarhet, grön omställning, samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, kompetensförsörjning, totalförsvarsperspektiv och säkerhet.


Ge sjöfarten vind i seglen – rimliga avgifter stärker svenska företags konkurrenskraft

Datum och tid: tisdag 25 juni, kl. 14.00-14.45

Arrangör: Svensk Sjöfart

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Sjöfarten är central för svensk import och export. För att ge rederier och transportköpare förutsättningar att bygga konkurrenskraftiga logistiklösningar, krävs en långsiktigt stabil finansiering. Hur löser vi detta?

Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige. Tillgången till konkurrenskraftiga och pålitliga transporter är i detta sammanhang av betydelse för svensk konkurrenskraft. Långsiktighet och tydlighet vad avser både finansieringen av Sjöfartsverket och sjöfartens förutsättningar är avgörande för näringslivet, transportköpare och sjöfartens aktörer i Sverige. Näringslivet menar att det finns ett antal särskilt angelägna punkter för att åstadkomma detta, flera av dessa återfinns i Statskontorets utredning. För att säkerställa förutsättningarna för sjöfarten och därmed för den svenska exporten/importen och ytterst svensk konkurrenskraft, är ett antal åtgärder särskilt angelägna. Hur ska våra myndigheter organiseras för att säkerställa dels en effektiv verksamhet, dels svensk konkurrenskraft? Hur vill politiken säkra finansieringen för att skapa en hållbar näring? Detta och mycket mer kommer att lyftas under seminariet.

Seminariet i Almedalsveckans officiella program. 


Botten är nådd – hur får vi svensk sjöfart att växa?

Datum och tid: onsdag 26 juni, kl. 09.30-10.15

Arrangör: Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk (Blå Tillväxt)

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Behovet av svenskflaggade fartyg har aldrig varit så stort, samtidigt har vi aldrig haft så få. Den svenska sjöfarten är nödvändig för att trygga försörjning och beredskap i såväl fred, kris och krig. Hur skapar vi förutsättningar för konkurrenskraftiga rederier och fler svenskflaggade fartyg?

Cirka 90 procent av all svensk import och export transporteras via sjövägen. Sjöfarten är en grundbult för att säkra den svenska handeln och trygga försörjningsberedskapen. Men vi står inför flera utmaningar, den svenska handelsflottan måste växa och behovet av svenskt sjöfolk är stort. Vid årsskiftet levererades utredningen som sjöfarten länge väntat på. Äntligen finns det en politisk vilja att förbättra sjöfartens näringsvillkor genom att se över tonnageskattesystemet och slopa stämpelskatten. Utredningen är ett viktigt steg på vägen mot en växande svensk sjöfart. Men nu behöver ord bli verklighet. Hur kommer politiken jobba för en förändring och vilka åtgärder vill de se? Hur ska de ro utredningens förslag i hamn? Och vad säger branschen själva om vad svensk sjöfart behöver för att växa? Detta och mycket mer kommer diskuteras under Blå Tillväxts seminarium.

Seminariet i Almedalsveckans officiella program. 


Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?

Datum och tid: torsdag 27 juni, kl. 09.30-10.15

Arrangör: Svensk Sjöfart, Almega Tågföretagen, Sveriges Åkeriföretag

Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. En given lösning, som kan underlätta dessa utmaningar, är intermodala transporter.

Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten, i grunden handlar det om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Ett av Sveriges klimatmål till 2045 är nettonollutsläpp av växthusgaser, det innebär att transportsektorn i princip måste bli helt klimatneutral. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade utsläpp. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. För att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt. Vilka insatser behövs från branschen? Vilka krav bör transportköparna ställa? Vad krävs från politiken? Det och mycket mer diskuteras under samtalet.

Seminariet i Almedalsveckans officiella program. 

Mer information kommer.