Blå tillväxt kritiska till förslaget om nya lotsavgifter

Det nya förslaget att öka lotsavgifterna innebär försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och därmed svensk industri. Blå tillväxt parter är kritiska till förslaget och hoppas att remissinstansernas åsikter blir lyssnade på.
Idag finansieras Sjöfartsverkets lotsningsverksamhet delvis genom farledsavgifterna. Sjöfartsverket föreslår lotsavgiftshöjningar för att lotsverksamhetens intäkter ska täcka större delar av sina egna kostnader. Höjningarna föreslås gälla från och med 1 januari 2018. Utöver ytterligare höjningar av lotsavgifter är även Sjöfartsverkets förslag på ny farleds- och lotsavgiftsmodell en del av de nya föreskrifterna.

Den nya avgiftsmodellen har kritiserats av sjöfartsnäringen för att inte ge de miljöstyrande effekter som Sjöfartsverket uttryckt som en ambition med det nya systemet. Även i Sjöfartsverkets redovisning av regeringsuppdrag tidigare i år konstateras att den nya avgiftsmodellen sannolikt kommer ha en negativ inverkan på befintlig inlands-, kust- och närsjöfart.

– Vi hoppas att våra och övriga remissinstansers åsikter blir lyssnade på då det är viktigt för hela samhället att sjöfarten fungerar och är konkurrenskraftig. Politiska ambitioner att stärka sjöfartens konkurrenskraft finns och nu krävs rätt åtgärder för att få till mer klimatsmarta transporter, säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart.

– Förslaget är olyckligt och återigen kommer det fel signaler från Sjöfartsverket när det handlar om avgifter, säger Kenny Reinhold, ordförande för SEKO Sjöfolk.

Att belasta befintlig sjöfart med mer avgifter blir en nedåtgående spiral och går tvärtemot de politiska ambitionerna om mer gods och passagerare på köl. Ett helhetsgrepp och långsiktighet efterfrågas av Blå Tillväxt och exempelvis bör Sjöfartsverkets organisation och avgifter samt finansiering av kostnader kopplade till myndighetens verksamhet ses över.

– Den nuvarande regeringen har hela tiden pratat om att de vill överföra gods från väg till sjö, vilket vi tycker är oerhört positivt för både branschen och miljön. Tyvärr fattas beslut som är kontraproduktiva till det man säger sig vilja åstadkomma. Vill man ha ökade sjötransporter behöver avgifterna sänkas, inte höjas, säger Mikael Huss, vd på Sjöbefälsföreningen.

– Med tanke på dagens korssubventionering av lotsavgifter via farledsavgifter undrar vi om Sjöfartsverket föreslagna höjning av lotsavgifter kommer att kompensera sjöfartsnäringen med motsvarande sänkning av farledsavgifterna? säger Rikard Engström.

För frågor kontakta Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.
E-post rikard.engstrom@sweship.se
tel: 031- 384 75 11

Tidigare artiklar inom området:

Stor besvikelse över höjda farleds- och lotsavgifter

Höjda farledsavgifter på tvärs mot politiska ambitioner

Sjöfartsverkets nya avgifter hotar transporter och politiska mål

Sjöfartsverket måste ta ett omtag med nytt avgiftssystem

Avgiftshöjningar spiken i kistan för sjötransporter på Vänern

Publicerad: 2017-06-21