Avgiftshöjningar spiken i kistan för sjötransporter på Vänern

Sjöfartsverkets lade den 15 mars fram ett förslag till nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram för att möta den pågående strukturomvandlingen av sjönäringen och för att öka förståelsen för Sjöfartsverkets prissättning. Modellen har gjorts så enkel, rättvis och transparent som möjligt för att sjöfartsnäringen och transportköparna ska få en ökad förståelse för Sjöfartsverkets prissättning, men också lättare kunna förutse kostnaderna vid valet av transport.” Av förslaget framgår att de rabatter som idag finns i systemet försvinner, däribland rabatten på lotsavgiften för sjöfarten på Vänern.

Samtidigt gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att ta fram konkreta planer för att flytta gods från väg och järnväg till sjöfart på de inre vattenvägarna. Transportstyrelsen, en annan tillsynsmyndighet för sjöfarten, har dock valt att inte just nu gå vidare med frågan om lotsdispenser – en åtgärd som skulle kunna underlätta just tröskelkostnaderna för att ta godset via vattenvägen.

– Det är anmärkningsvärt att en av regeringens myndigheter tar bort de rabatter som faktiskt skapar förutsättningar för att frakta mer gods på Vänern, säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart.

– Det kan låta som en mindre justering, men våra beräkningar visar att avgifterna efter Sjöfartsverkets justeringar ökar med cirka 130 procent för gods i denna typ av trafik.

Pia Berglund framhåller att det finns goda idéer i Sjöfartsverkets förslag, men att utan politisk förankring föreslå så stora avgiftshöjningar innebär att alla affärsmässiga alternativ riskerar att slås ut helt för godstransporter på Vänern.  Hon frågar sig om den ena handen vet vad den andra gör?

Svensk sjöfarts remissvar bereds nu av en arbetsgrupp i föreningen. Utöver frågan om sjöfartens framtid på Vänern anser föreningen att det är viktigt med ekonomiska styrmedel som kan stimulera ytterligare satsningar på grönare sjöfart, men de eventuella rabatter som ges måste vara så pass stora att de driver en grön utveckling och inte bara en symbolisk rabatt.

 

Remissen finns att läsa här: http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Lagrummet/Aktuella-remisser/

Kontaktperson: Christina Palmén, Svensk Sjöfart