Höjda farledsavgifter på tvärs mot politiska ambitioner

Sjöfartsverket aviserade i slutet av september 2016 två stora förändringar av de farledsavgifter som handelssjöfarten betalar till affärsverket. Dels att införande av förslag på ny avgiftsmodell skjuts fram för att introduceras den 1 januari 2018. Och dels aviseras att farledsavgifterna höjs med åtta procent från och med den 1 januari 2017 i den befintliga avgiftsmodellen för att täcka minskat statsanslag.

– Vi är mycket bekymrade över det minskade anslaget från staten och effekterna det innebär för svensk arbetsmarknad, samhällsekonomin, sjöfartens konkurrenskraft samt klimat- och miljöpåverkan, säger Christina Palmén, Svensk Sjöfart.

Föreningen anser att regeringen snarast behöver finna alternativ för att kompensera det minskade anslaget. Ett konkret förslag är att regeringen motfinansierar den del som näringen idag själva lägger på miljödifferentieringen genom farledsavgifterna (idag ca.70 miljoner). Detta skulle ge direkt effekt och säkert hamna hos den sjöfart som är och vill bli mer grön. Ett ytterligare förslag föreningen fört fram är att regeringen reducerar, eller mer rimligt, tar bort Sjöfartsverkets räntabilitetskrav. Därtill behöver Sjöfartsverkets effektiviseringsarbete intensifieras så att sjöfartsnyttan av insatta medel ökar redan under kommande år 2017.

Sjöfartsverket meddelade i slutet av september att införande av ny avgiftsmodell skjuts fram.

– Det är ett välkommet beslut säger Christina Palmén och konstaterar att det nu ger nu alla inblandade möjligheter att ta ett större omtag.

– Vi önskar att Sjöfartsverket bjuder in berörda parter till en riktig dialog så att vi tillsammans kan skapa morgondagens system som styr rätt och skapar incitament för den innovationskraft för en mer klimatsmart sjöfart som finns hos våra medlemmar.

Det var i mars 2016 som Sjöfartsverket förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter presenterades för att införas 1 januari 2017. Föreningen Svensk Sjöfart har i samråd med medlemmar analyserat förslaget på ny avgiftsmodell och tillhörande konsekvensutredning. Länk till Remissyttrande

Förslaget kritiserades bland annat för att inte leda till nödvändig miljöstyrning och flertalet remissinstanser har uttryckt oro för att förslaget innebär att gods- och passagerartrampsorter på köl kommer att minska.

– Vår förhoppning är att miljödifferentieringen i avgiftsmodellen breddas och att nuvarande avgiftsmodell justeras för att uppmuntra och stödja de rederier som redan idag gjort stora miljöinvesteringar, de s.k. early movers, säger Christina Palmén.

Christina Palmén påpekar att ett antal hamnar i Sverige och Nord- och Östersjön har tagit beslut om denna typ av rabatt. Sjöfartsnäringen tar därmed konkret ansvar i att bidra utvecklingen av en miljö- och klimateffektiv sjöfart. Viktigt att staten genom Sjöfartsverket också gör det, både för att konkret stödja denna utveckling och för att skicka en viktig signal.

Mer information om föreningens arbete med farleds- och lotsavgiftsfrågan