Stor besvikelse över höjda farleds- och lotsavgifter

Sjöfartsverket meddelade den 16 december att en generell avgiftshöjning med åtta procent gällande farledsavgifterna och en höjning av lotsavgifterna med fem procent ska införas den 1 januari 2017.

Från sjöfartsnäringens sida är besvikelsen stor över beslutet. Föreningen Svensk Sjöfart kan konstatera att Sjöfartsverket har haft regeringens uppdrag att ta fram en långsiktig plan för sin ekonomi, men att regeringens svar på denna utredning helt och hållet nu innebär att problemet lyfts över på näringen. Ragnar Johansson, vd för SOL samt ordförande i föreningen Svensk Sjöfart, kommenterar:

– Sjöfarten är en extremt konkurrensutsatt näring både gentemot andra trafikslag och mot andra länder och det finns inte denna typ av marginaler i vår bransch. Vi upplever att regeringen inte har någon plan för att på riktigt styra mot sina egna högt uppsatta mål om mer gods till sjöss. Beslutet kommer att bidra till ökade kostnader för våra kunder, det vill säga den svenska industrin. Det kommer i sin tur att påverka de svenska import och exportföretagens konkurrenskraft.

– Att återigen hänvisa till att avgifterna inte höjts tidigare år hjälper knappast, detta är kostnader som nu ska betalas och för branschen handlar det om kostnadsökningar om 100 miljoner kronor under bara 2017. Detta beslut bidrar inte till att stärka sjöfartens framtid i Sverige.

Läs mer om arbetet kring farleds- och lotsavgifter