Svensk Sjöfart motsätter sig förslag om höjda lotsavgifter

Det nya förslaget att öka lotsavgifterna innebär försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och därmed svensk industri. Svensk Sjöfart är kritiska till förslaget och hoppas att remissinstansernas åsikter blir lyssnade på.

Idag finansieras Sjöfartsverkets lotsningsverksamhet delvis genom farledsavgifterna. Sjöfartsverket föreslår lotsavgiftshöjningar för att lotsverksamhetens intäkter ska täcka större delar av sin egen kostnad. Syftet med avgiftshöjningarna är dock oklart och kommer inte att leda till någon ökad motprestation från Sjöfartsverket. Att belasta befintlig sjöfart med mer avgifter blir en nedåtgående spiral och går tvärtemot de politiska ambitionerna om mer gods och passagerare på köl. Ett helhetsgrepp och långsiktighet efterfrågas av Svensk Sjöfart och bland annat bör Sjöfartsverkets organisation och avgifter samt finansiering av kostnader kopplade till Sjöfartsverkets verksamhet ses över.

– Med tanke på dagens korssubventionering av lotsavgifter via farledsavgifter undrar vi om Sjöfartsverket med föreslagen höjning av lotsavgifter avser att kompensera sjöfartsnäringen med motsvarande sänkning av farledsavgifterna? säger Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart ställer sig vidare mycket frågande till Sjöfartsverkets avsikt att minska kraftigt i reduktion av lotsrabatt i Trollhätte kanal, Vänern och Mälaren. Såväl forskning som praktisk erfarenhet visar att en sådan stor höjning av avgifterna som föreslås innebär att godset kommer flytta över från sjö till land.

– Vi vill särskilt framföra vår oro för att reducera rabatterna för lotsning i Vänerntrafiken. Industrin runt Vänern har signalerat att en kostnadsökning innebär överflyttning av godstransporter från sjöfart till väg, säger Rikard Engström.

Utöver ytterligare höjningar av lotsavgifter är Sjöfartsverkets tidigare förslag på ny avgiftsmodell en del av ett förslag på nya lotsföreskrifter. Svensk Sjöfarts medlemmars beräkningar på förslag på ny avgiftsmodell visar att sjöfartens konkurrenskraft påverkas negativt och att det leder till minskad miljöstyrning. I Sjöfartsverkets redovisning av regeringsuppdrag tidigare i år konstateras att den nya avgiftsmodellen sannolikt kommer ha en negativ inverkan på befintlig inlands-, kust- och närsjöfart. I linje med Svensk Sjöfarts synpunkter har flertalet andra remissinstanser uttryckt oro för att förslaget innebär att gods- och passagerartransporter på köl kommer att minska.

– Vi hoppas att våra och övriga remissinstansers åsikter blir lyssnade på då det är viktigt för hela samhället att sjöfarten fungerar och är konkurrenskraftig. Politiska ambitioner att stärka sjöfartens konkurrenskraft finns och nu krävs rätt åtgärder för att få till mer klimatsmarta transporter, säger Christina Palmén, sakkunnig inom miljö och säkerhet på Svensk Sjöfart.

Remissyttrandet i sin helhet.

Artikel om Näringslivets transportråds remiss.

Tidigare artiklar inom området:

Stor besvikelse över höjda farleds- och lotsavgifter

Höjda farledsavgifter på tvärs mot politiska ambitioner

Sjöfartsverkets nya avgifter hotar transporter och politiska mål

Sjöfartsverket måste ta ett omtag med nytt avgiftssystem

Avgiftshöjningar spiken i kistan för sjötransporter på Vänern