Coronautvärdering föreslår att Transportstyrelsen utgör navet för sjöfartens krisorganisation

​Branschorganisationen Svensk Sjöfart har publicerat en utvärdering av arbetet under coronapandemin hittills med syfte att lära inför framtiden. I utvärderingen, som fokuserar på de operativa frågorna, ges flera förslag på rekommendationer och utvärderingen har även skickats till Justitiedepartementet som remissvar kring hur Sverige kan få ökad motståndskraft. Bland annat föreslås Transportstyrelsen vara sjöfartens nav för krisorganisationen.

– Transportstyrelsen har under coronakrisen de facto varit den myndighet som bistått sjöfarten i alla de operativa utmaningar som uppstått. Transportstyrelsen har under Coronakrisen inte bara hanterat frågor som dom själva har rådighet över, utan också varit länken, tillsammans med MSB, och tillsett kontakter till andra myndigheter. Om Transportstyrelsen hade haft ett tydligare uppdrag och andra myndigheter hade haft instruktioner att samverka med Transportstyrelsen, är vi av uppfattningen att några av de störningar som de facto inträffat i sjöfartens del av de samhällsviktiga transporterna hade kunnat undvikits. Vi anser därför att myndigheten bör få detta uppdrag med tillhörande finansiering, säger Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

För att transportsystemet ska fungera under kriser är även fungerande informationsflöden av stor vikt. Under coronapandmemin har civilförsvaret genom Trafikverket/TP SAMS varit en viktig aktör för att se till att informationsflödena fungerat.

– Hela transportsektorn har löpande lämnat lägesrapporter till Trafikverket/TP SAMS kring hur det ser ut i branschen under pandemin. Även vid nästa kris är det centralt att vi lär oss av de senaste 1,5 åren och att vi därför säkrar informationsflödena och kanske gör dessa lägesrapporter permanenta för att skapa en sömlöshet och naturlighet i att Trafikverket/TPSAMS ansvarar för datainsamling och samlad information, säger Carolina Kihlström, kommunikationsansvarig på Svensk Sjöfart.

Läs hela remissvaret här.

Läs hela utvärderingen här.

Publicerad: 2021-06-14