Sjöfartsverkets nya avgifter hotar transporter och politiska mål

Sjöfartsverkets nya farledsavgifter gynnar varken miljön eller regeringens intention att flytta gods från väg till sjö. Det säger Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart och befarar att verkets ekonomiska mål återigen har fått styra utformningen av farledsavgifterna. Föreningen Svensk Sjöfart konstaterar att det avgiftsförslag som nu ska antas har tagits fram av Sjöfartsverket utan dialog med berörda parter. Detta trots att Trafikutskottet tydligt i sitt Sjöfartsbetänkande uppmanade myndigheten till dialog under processen. Att man inte heller tar tillfället i akt att göra bot och bättring – när de i allt väsentligt eniga remissinstanserna fått möjlighet att reagera är mycket anmärkningsvärt!

– Vi, och flera andra remissinstanser, har förslagit enkla ändringar i systemet för att få den klimat- och miljöeffekt samt överflyttning av gods till sjö som vi upplever att regeringen och riksdag driver, men vi talar tyvärr för döva öron, säger Pia Berglund VD Svensk Sjöfart. Hänsyn har inte heller tagits till de brister i konsekvensutredningen som vi påpekat, utan myndigheten hävdar att man tror att deras beräkningar är korrekta.

Föreningen Svensk Sjöfart har länge efterfrågat ett system som bättre premierar branschens bidrag till miljönyttan och är positiva till att Sjöfartsverket nu har den intentionen. Föreningen anser dock att det system som Sjöfartsverket nu fattar beslut om inte är tillräckligt för att motivera investeringar och drift av miljöförbättrande åtgärder. Sjöfartsverket hävdar att de inte ensamma ska bekosta sjöfartens miljöinvesteringar, vilket inte heller någon påstått. Svensk Sjöfart har påpekat att alla bör dra sitt strå till stacken och att morötter är att föredra där farledsavgifterna har en viktig roll tillsammans med exempelvis bra hamnindex. Föreningen beklagar att Sjöfartsverket nu efter år av samarbete frångår arbetet med partsöverenskommelser med branschen. Bland annat försvinner incitamenten för att fortsätta använda redan idag installerad miljöförbättrande utrustning, till exempel katalysatorer. Vi förutsätter att all den kunskap som finns hos Svensk Sjöfarts medlemmar vad gäller miljöutveckling nu tas tillvara vid framtagande av miljöindex.

– Vi förväntar oss nu att regeringen reagerar då en av deras myndigheter så tydlig styr bort mot målet mer gods och passagerare på våra vattenvägar, säger Pia Berglund. En väg vore att införa ett anslag för isbrytningen såsom föreningen påtalat under många år. En annan att stärka de sjöfartsrelaterade medlen för innovation.

Vad det gäller den kraftigt minskade lotsrabatten i Trollhätte kanal, Vänern och Mälaren samt borttagande av undantag från farledsavgift för transporter av last mellan hamnar belägna inom Göteborg/Vänern-området har Sjöfartsverket  bara till viss del lyssnat på den enhälliga kritiken från remissinstanserna. Det är anmärkningsvärt att Sjöfartsverket tar beslut som försämrar förutsättningarna att frakta mer gods på vattenvägen och att detta sker samtidigt som Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige.

 

Tidigare publicerat i frågan:

https://www.sweship.se/nyhet/sjofartsverket-maste-ta-ett-omtag-med-nytt-avgiftssystem/

https://www.sweship.se/nyhet/avgiftshojningar-spiken-i-kistan-for-sjotransporter-pa-vanern/

https://www.sweship.se/nyhet/sjofartsverkets-forslag-pa-nya-farleds-och-lotsavgifter/

Föreningens remissyttrande finns att läsa i sin helhet här: https://www.sweship.se/publicerat/remissvar/

Remissen finns att läsa här: http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Lagrummet/Aktuella-remisser/