Sjöfarten välkomnar förlängning av korttidspermitteringsstödet och omställningsstödet

Regeringen har gemensamt med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att förlänga korttidspermittering till och med den sista juni 2021 och omställningsstödet med tre månader (augusti, september och oktober). Svensk Sjöfart har tidigare påtalat vikten av att förlänga stöden inte minst för den hårt drabbade färjesjöfarten och välkomnar regeringens besked.

– Att tiden förlängs för de företag som behöver använda sig av korrtidspermitteringen är ett mycket välkommet och klokt beslut av regeringen. Mot bakgrund av att vi återigen ser en ökande smittspridning i samhället skapar detta förutsättningar för att i grunden livskraftiga företag ska kunna ta sig igenom krisen. Åtgärden är också viktig för att säkerställa att vi tar oss igenom krisen och att sjöfarten kan bedrivas på ett sätt som tillser att godstransporterna till och från Sverige upprätthålls – samtidigt som vi bibehåller kapaciteten för att återstarta den viktiga passagerartrafiken som ett normalt år transporterar ca 30 miljoner passagerare. Nu förutsätter vi också att regeringen snarast återkommer med besked om en förlängning av den tillfälliga förordningen om sjöfartsstöd så att korttidspermittering kan användas också om fartyg tillfälligtvis tas ur trafik, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Sedan coronpandemins start har färjesjöfartens passagerarantal minskat mellan 70-90 procent under sommarmånaderna och flera rederier har tvingats till varsel och uppsägningar, bland annat Tallink Silja som varslat samtliga ombordanställda.

– Sjöfarten är mycket viktig för Sveriges transporter av varor och passagerare och den svenska sjöfartsnäringen sysselsatte innan coronapandemin totalt ca 10 000 ombord, en siffra som har förändrats på grund av pandemin. Genom regeringens beslut undviks förhoppningsvis fler större varsel och uppsägningar inom den närmsta framtiden, säger Anders Hermansson.

Läs regeringens pressmeddelande.

Publicerad: 2020-11-09