Projekt om sjösäkerhet, digitalisering och supportfunktioner presenterat för europeiska redareföreningen

Vid möte med europeiska redareföreningen, ECSA, presenterade Svensk Sjöfart projekt om sjösäkerhet, digitalisering och supportfunktioner. Initiativen till projekten kommer från medlemsrederier och projekten leds av Svensk Sjöfart i samarbete med Chalmers tekniska högskola, med stöd från Trafikverket. På plats i Berlin på senaste mötet med ECSA:s säkerhet- och miljökommittémöte presenterade Christina Palmén, Svensk Sjöfart, och Johanna Herbst, Stena Line resultat och pågående arbete med projekten samt om rederiers proaktiva sjösäkerhetsarbete.

– Projekten har sitt ursprung i att våra medlemmar lyfte problem som uppstår i samband med digitalisering ombord och vi är glada för att vi fick möjlighet att presentera arbetet till europeiska redareförening och för de frågor och inspel vi fick. Det är tydligt att det finns intresse kring dessa frågor, vilket också visar sig genom att vi i projekten har representanter från rederier, akademi, myndigheter, klassningssällskap, försäkringsbolag, tillverkare samt IT-leverantör, säger Christina Palmén.

Flera av Svensk Sjöfarts medlemsrederier har deltagit i projektgruppen, bland annat Stena Line. Johanna Herbst, HSEQ Compliance Lead på Stena Line menar att det finns utmaningar att lära sig mer om och därför är de aktivt med i projekten.

– Vi ser idag en ökande grad av introducering av digitala lösningar ombord. I de flesta fall kan vi tydligt konstatera att de digitala framstegen ökar säkerheten och effektiviteten, men vi kan också konstatera att det har funnits ett begränsat fokus på förändringarna i besättningens arbetsmiljö. Som bolag har vi deltagit i flertalet innovativa och framtidsinriktade projekt, men har allt som oftast noterat den frustration som kan uppstå då vi inte hörsammar och lyssnar på de problem, utmaningar och nya arbetsuppgifter som medarbetarna ställs inför när nya system introduceras ombord. Då vi givetvis värnar om våra medarbetares arbetsmiljö och deras arbetsbelastning har det från vår sida varit mycket viktigt att delta i och stötta båda projekten, säger hon.

Johanna Herbst menar vidare att det finns förbättringspotential även från industrins sida.

– Inom industrin måste vi bli avsevärt mycket bättre på att lyssna på operatörerna av systemen, genom att göra det säkrar vi i förlängningen en arbetsmiljö ombord som har stöd i de digitala lösningarna, vilket i sin tur leder till en säkrare operation med minskad administration och med medarbetare som kan fokusera på huvuduppgiften att framföra fartyget säkert och miljövänligt, säger hon.

Projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” startade våren 2022 och avslutades i slutet av förra året. Projektet har gett ökad kunskap kring omfattningen, karaktären och konsekvenserna av incidenter och problem kopplade till införandet av digitalisering och automatisering ombord på fartyg. Resultaten pekade också ut flera områden som är i behov av förbättring, till exempel system som är för komplexa, inte lämpar sig för ändamål, tekniken upplevs som ”omogen” och inte färdigutvecklad, buggar i olika system, man får för mycket information, operatörerna måste anpassa sig till tekniken och ändra hur de arbetar och procedurer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Resultaten visade också att systemuppdateringar sker utan tidigare varningar och genererar ofta störningar och flera problem, samt att operatörerna efterlyser pålitligt och tillgängligt teknisk support när fel uppträder. Brister i support var det som operatörerna ansåg vara det största problemet.

– För att fortsätta undersöka supportproblematiken och hur den kan underlättas tog vi förra året initiativ till ett nytt projekt och vi är glada att även i detta projekt fortsätta samverkan med Chalmers samt att vi har en bred representation av branschen. Målet med projektet är en stabilare drift av de digitala systemen ombord och därmed också en ökad sjösäkerhet. Vi hoppas att projektet bidrar till ökad kunskap om underhåll och drift av digital utrustning samt ger stöd till användarna i dialog med tillverkare vid underhåll av digitala system, upphandlingsspecifikationer, rutiner för installation och uppstart av teknik men också i att specificera behov av utbildning, säger Christina Palmén.

Läs en sammanfattad version av projektet här. 

Läs hela projektrapporten här. 

Read a summary in english here.

Publicerad: 2024-03-11