Sjöfartsverket förutsättningar skadar svensk konkurrenskraft

Svensk Sjöfart är mycket besvikna på Sjöfartsverkets beslut om att införa ny avgiftsmodell och höja avgifterna samt den process som lett fram till beslutet. När Sjöfartsverket beslutar att införa de nya avgiftsföreskrifterna trots att nära nog alla remissinstanser är kritiska till förslaget undrar vi på Svensk Sjöfart samtidigt varför en remissprocess ens genomfördes. Flera andra aktörer har påverkats starkt men inte kommit till tals i remissprocessen, exempelvis har Svensk Sjöfarts systerorganisationer i Finland och Danmark reagerat med förvåning och ställt sig frågande till den svenska sjöfartspolitiken.

– Vi förstår att Sjöfartsverket måste genomföra höjningar för att rädda sin ekonomi men det går stick i stäv med politikens ambitioner och kommer att få negativa effekter på miljön och sjöfartens konkurrenskraft. Ledande politiker borde reagera när myndigheten tvingas ta beslut som leder precis rakt emot de politiska ambitionerna – eller så får man vara tydligare med att den politiska ambitionen om att låta sjöfarten avlasta landinfrastrukturen inte längre ligger fast. Detta beslut leder förstås till att transporter flyttas över från sjöfart till väg eller i värsta fall att transporter inte genomförs alls då industrins sjunkande konkurrenskraft omöjliggjort produktion i Sverige., säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Avgiftshöjningen borde inte genomförts och det är upprörande när Sjöfartsverket inför den modell som bland annat Trafikanalys kritiserat hårt. Sjöfartsverket har försökt, men inte lyckats, att förklara modellens genialitet för branschen länge. Vi förutsätter att politiken funderar över hur man ska komma till rätta med Sjöfartsverkets finansiella förutsättningar, uppdrag och om man kan driva verksamheten i linje med den politiska önska om att avlasta vägarna, fortsätter Rikard Engström.

Konsekvenserna av den nya avgiftsmodellen och de höjda avgifterna kommer att drabba svensk industri såväl på export- som på importsidan, vilka får ökade kostnader för sin logistik. Näringslivets transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin, menar också att det nu beslutade förslaget kommer att få negativa effekter på miljö samt klimat. SSAB, nordens största tillverkare av handelsstål, menar även att det nya systemet urholkar konkurrenskraften för svenskt näringsliv.

– De nya avgiftsföreskrifterna kommer att slå hårt mot svensk sjöfart och i slutändan svensk industri. Våra kunder – svenska import- och exportföretag – kommer att få högre kostnader på grund av förslaget och därmed försämrad konkurrenskraft. Det är mycket bekymmersamt att Sjöfartsverket inte lyssnat på oss rederier och svensk industri som kommer att drabbas mycket hårt på grund av det nya förslaget och avgiftshöjningarna, säger Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfart.

Ragnar Johansson säger vidare att han tyvärr måste konstatera att dessa förändringar av farledsavgifterna helt gör att sjöfarten hamnar i ett sämre konkurrensläge trots det Ecobonus-system som regeringen aviserade i budgeten.

– Det är känt att transportköpare är mycket priskänsliga såväl för valet av operatör som för valet av trafikslag. När bristen på lastbilschaufförer och järnvägens kapacitetsproblem är omfattande borde man istället säkerställa att Sverige med Europas längsta kust kan använda den för att komplettera och avlasta vägar och järnvägar, säger Ragnar Johansson

För frågor kontakta Rikard Engström, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.
E-post rikard.engstrom@sweship.se, tel: 031- 384 75 11

För vidare läsning:
Sammanställning över alla remissvar.
Sjöfartstidningens temanummer om farledsavgifterna med beräkningsexempel angående konsekvenserna för flera stora svenska rederier.