Sammanställning över remissvar på Sjöfartsverket föreslagna avgiftsföreskrifter visar på stor kritik

Majoriteten av inkomna remissvar är kritiska till Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsföreskrifter. Detta visar en sammanställning som Svensk Sjöfart gjort. Exempelvis skriver Näringslivets Transportråd, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Jernkontoret, Skogsindustrierna och SveMin att: ”Vi är kritiska till att Sjöfartsverket väljer att gå vidare med det föreslagna systemet till miljöstyrning trots omfattande kritik från flera remissinstanser och Trafikanalys. Förslaget ger enligt kritiken inte förutsättningar för att åstadkomma en bättre miljö- och klimatnytta”.

– Sjöfartsverkets förslag går  tydligt emot de mål som regering och riksdag har för sjöfarten och det hållbara samhället. Svensk Sjöfart vill att Sjöfartsverket skjuter på införande av ny avgiftsmodell och tar ett större omtag och samverkar med branschen och andra myndigheter. Early movers måste också premieras för att innovationskraften och investeringsviljan i en än mer hållbar sjöfart ska stimuleras. Föreningen förutsätter att politiken funderar över Sjöfartsverkets finansiella förutsättningar, uppdrag och om man kan driva verksamheten i linje med den politiska önska om att avlasta vägarna, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Läs hela sammanställningen här: FSS sammanställning Inkomna remissvar (Sjöfartsverket 17-02807)

Läs Sjöfartstidningens bilaga om de nya föreslagna avgiftsföreskrifterna.

Publicerad: 2017-11-09