Pressmeddelande: Historiskt beslut om ”sjöfartens Parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

Hårda förhandlingar under 20 år har idag avslutats med glädjeutrop då FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har tagit beslut om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart. Strategin innehåller målet att minska sjöfartens totala växthusgasutsläpp med minst 50% till år 2050 jämfört med 2008 samtidigt som man skall sträva efter nollutsläpp så snart som möjligt. Svensk Sjöfart välkomnar beslutet och ser fram emot att bidra till att utveckla och implementera de reduktionsåtgärder som krävs för att nå målet. Sedan tidigare har IMO infört globalt bindande krav på fartygs energieffektivitet och rapportering av fartygs koldioxidutsläpp.

– För Svensk Sjöfart är detta ett positivt och mycket välkommet beslut som Sverige är en stark bidragande part i efter föredömligt förhandlande. En annan positivt bidragande faktor till beslutet var att hela den internationella sjöfartsindustrin ställde sig upp och sa ”vi både vill och kan reducera växthusgasutsläppen men behöver ambitiösa mål”, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart och som ingått i den svenska delegationen på IMO under förhandlingarna.

– Svensk Sjöfart stödjer detta historiska och internationella beslut om sjöfartens växthusgasutsläpp och har sedan flera år arbetat efter en vision om noll utsläpp till 2050. Våra medlemsrederier ligger långt fram i utvecklingen vad gäller hållbar sjöfart och beslutet bekräftar att våra investeringar är rätt. Bland annat har svenska rederier konverterat befintliga fartyg och beställt nya fartyg med allt från LNG-drift, metanol-drift till vind och batterier i tillägg till omfattande energieffektiviserande åtgärder. Vi ska fortsätta bidra till att klimatmålen uppnås och med tanke på den takt som industrin hittills har hållit är jag säker på att vi inte bara kan nå men även överskrida målen om vi får den hjälp som behövs av våra beslutsfattare, säger Fredrik Larsson.

Den initiala strategin innehåller förutom målet diverse vägledande principer som ska beaktas i det vidare arbetet med att utveckla konkreta reduktionsåtgärder, tillsammans med ett antal åtgärdsförslag som kommer diskuteras och vidareutvecklas de närmaste åren.

Kontaktperson: Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart, Fredrik.larsson@sweship.se , 0707 – 54 35 47

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation. Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten och sjöfarten sysselsätter cirka 10 000 personer ombord samt 100 000 i hela näringen. Läs mer: www.sweship.se

Publicerad: 2018-04-13