Hur skulle den nya föreslagna spellagen påverka sjöfarten?

Finansdepartementet har remitterat ett förslag på ändringar i den relativt nya spellagen – så att lagstiftningen på ett bättre sätt ser till sjöfartens speciella förutsättningar. Att få en tydlighet i vad som gäller i frågan är viktigt för Svensk Sjöfarts medlemmar som årligen transporterar över 30 miljoner passagerare till och från Sverige. Detta menar Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson.

– Vi välkomnar förslaget om att i själva lagen om skatt på spel införa en definition avseende vad som avses med ”svenskt speldeltagande”. Denna typ av frågeställningar blir naturligtvis helt irrelevant för landbaserad verksamhet, där man i antingen befinner sig i eller utanför Sverige. För våra medlemmar befinner man ju sig på väg mellan två olika länder och för att få en tydlighet kring vad som gäller för fartyg är därför mycket välkommet. Att departementet dessutom ser att den svenska lagstiftningen kommer i linje med vad som gäller i enlighet med havsrättskonventionen är dessutom något som Svensk Sjöfart anser är mycket angeläget, säger Anders Hermansson.

– Att regeringen skyndsamt går vidare med att införa dessa tydliggöranden – både regelmässigt och skattemässigt – är väldigt viktigt för branschen. Vi hoppas det sker utan vidare dröjsmål, säger Anders Hermansson.

I förslaget föreslås också att Sverige säger upp överenskommelsen om automatspel mellan Sverige och Finland, något som Svensk Sjöfart anser vore beklagligt innan ett nytt avtal har kommit till skott.

– Man behöver enas om vilka tekniska och operationella krav som ska gälla på fartyg mellan länderna innan man säger upp en internationell överenskommelse av detta slag. Sverige och Finland är de enda två länderna i Östersjöområdet som kommit överens om ett ömsesidigt erkännande av varandras regler på området. Detta är snarare ett föredöme mellan två länder, som har ett djupt samarbete på många områden, och att då gå åt motsatt håll och ensidigt säga upp överenskommelsen är fel väg att gå, säger Anders Hermansson.

– Generellt är en viktig förutsättning för internationell sjöfart att regelverk och regeltolkningar harmoniserar. Om staterna inte lyckas komma överens om gemensamma regler och tolkningar försvåras, eller i vissa fall omöjliggörs, verksamheter ombord. Vi behöver gå mot mer gemensamma regler snarare än färre. Sverige brukar ofta vara drivande när det gäller denna typ av marknadsharmonisering och fri handel mellan länder, men i denna frågan går man i motsatt riktning. En mer naturlig utveckling vore därför snarare att omförhandla överenskommelsen, säger Anders Hermansson.

Läs hela remissen här.

Publicerad: 2020-03-13