Finansiera isbrytare med statliga medel

Trafikverket arbetar för tillfället med en nationell infrastrukturplan för 2022-2033 samt 2022-2037 och har tagit fram ett förslag på hur den nationella planen kan komma att se ut. Bland annat föreslås ett stort fokus på klimatmålen och att underhålla befintliga infrastruktur, snarare än att bygga nytt.

Svensk Sjöfart menar att det är viktigt att den nya infrastrukturplanen använder samhällets resurser så effektivt som möjligt och därmed tar ett systemperspektiv.

– Vi anser att det är centralt att Trafikverket tar ett helhetsperspektiv på transportsystemet för att försöka optimera samhällets resurser ytterligare. Exempelvis vore det viktigt att se till att sjöfarten kan användas i så stor utsträckning som möjligt. Regeringen har en ambition om att öka överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart, vilket vi anser bör avspeglas i infrastrukturplanen. Det vore exempelvis intressant med förslag som skulle innebära en morot för transportköpare och resenärer att använda sjöfarten i ökad utsträckning, säger Rikard Engström.

Sjöfartens fördelar är många, bland annat genom dess stordriftsfördelar och förhållandevis låga infrastrukturkostnader – något som Trafikverket bör ta fasta på enligt Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström.

– Sjöfarten har god kapacitet och mycket låga infrastrukturkostnader något som borde tala för åtgärder som leder till ett ökat användande av sjöfarten som komplement och ibland substitut till den mer kostsamma och mer ansträngda landinfrastrukturen. Effektiv matningstransport till och från hamnar, säkerställa sjöfartens tillgänglighet med investeringar i isbrytare och översyn av sjöfartens avgifter skulle vara viktiga delar där åtminstone de två förstnämnda passar väl in i den kommande nationella planen, säger Rikard Engström.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart menar att de planerade investeringarna av nya isbrytare måste finansieras med statliga medel och ingå i den nationella infrastrukturplanen.

– Isbrytarna är den viktigaste infrastrukturinvesteringen som Sverige står inför för att värna svensk industris konkurrenskraft och totalförsvarets behov. Investering i, och drift av, isbrytare är en tydlig infrastrukturinvestering av större betydelse för landet som helhet än för sjöfarten som sådan och bör med självklarhet ingå i den kommande nationella infrastrukturplanen. Det förvånar och oroar oss att investeringen i nya isbrytare och driften av isbrytarna inte finns med i varken basscenariot eller det scenario där planens budget utökas 20 procent. Isbrytningen är central för svensk export- och import men också för inhemska transporter. Skulle denna investering tas ut genom exempelvis ökad farledsavgift skulle svenskt näringsliv få en mycket omfattande konkurrensnackdel eftersom sjöfarten skulle bli dyrare, säger Rikard Engström.

Fakta: Svensk Sjöfarts inspel

Svensk Sjöfart föreslår följande gällande den nationella infrastrukturplanen:

  • De planerade investeringarna av nya isbrytare måste finansieras med statliga medel. Att lyfta in dem i nästa nationella plan för infrastrukturen vore mycket lämpligt.
  • Sjöfarten bör, liksom väg och järnväg, kunna ta del av underhållsanslagen
  • Det är viktigt att optimera användandet av befintlig infrastruktur – detta tar man inte höjd för i planen. Sjöfarten har ledig kapacitet i alla led.
  • Godstransporternas behov och särskilda karaktäristika tar man inte tillräcklig höjd för i planen och i de underliggande prognoserna. Inte minst tydligt blir detta när man ser till transportkedjor och behovet av isbrytare. Godstransporter bör oftast betraktas ur ett systemperspektiv.
  • Det är bra att man inte tar bort eller minskar på ambitionerna i de tidigare beslutade sjöfartsprojekten –och att de ligger med i alla scenarier. Samtidigt kan man konstatera att när Trafikverket har tre scenarier – ett nollalternativ, ett med 20% lägre och ett med 20% högre investeringsnivå så är det högst anmärkningsvärt att man i det högre alternativet, där totalbeloppet alltså är 40% högre än i det lägsta, så tillkommer således inte ett enda extra sjöfartsprojekt!

Läs hela remissen här.

Publicerad: 2021-01-05