De första svenska sjöfartsavtalen publicerade

I samband med återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret påbörjade Försvarsmakten och Föreningen Svensk Sjöfart ett omfattande arbete med att ta fram svenska sjöfartsavtal bland annat för befraktning, hyra och köp av fartyg. Nu har de första två avtalen: Svenskt hyresavtal – Bareboat 2023 och Svenskt tidsbefraktningsavtal 2023 publicerats på Svensk Sjöfarts hemsida. Under 2023 kommer arbetet med avtal för resebefraktning, fartygsköp och shipmanagement samt en sjöfraktsedel att påbörjas.

– Det är glädjande att det återigen finns svenska standardavtal för befraktning av fartyg. Svenska sjöfartsavtal underlättar för alla aktörer och på sikt är det vår förhoppning att det kan bidra till att flera aktörer upphandlar sjötransporter, säger Anders Hermansson vd, Svensk Sjöfart.

Ett viktigt syfte med dessa svenska sjöfartsavtal är att förenkla möjligheterna att genomföra sjötransporter då såväl parterna som fartygen är svenska. För dessa transporter är ofta engelska standardavtal mindre ändamålsenliga och kan försvåra möjligheten att använda sjöfart framför andra transportslag. De svenska sjöfartsavtalen är framtagna för att kunna användas både vid offentlig upphandling så väl som mellan privata aktörer.

– Det är en milstolpe som uppnåtts och vi ser framemot fortsatt arbete och samarbete, säger Stefan Nohrénius, Försvarsmakten, Avdelningsdirektör/PCL Transport.

Inom Svensk Sjöfart ansvarar befraktningsgruppen, som är en undergrupp till Kommittén för Näringsliv- och konkurrenskraft, för de svenska sjöfartsavtalen. Befraktningsgruppen har en bred representation från olika typer av sjöfart. För det fortsatta arbetet kommer även en extern referensgrupp att tillsättas för att säkerställa den fortsatta förvaltningen och utvecklingen av sjöfartsavtalen.

– Vi i befraktningsgruppen välkomnar det fortsatta arbetet både med sjöavtal och skapandet av en referensgrupp, säger Lars Hallsberg, ordförande i Svensk Sjöfarts befraktningsgrupp.

De svenska sjöfartsavtalen hittar du här.

Publicerad: 2023-04-24