Blå Tillväxt: ”Möjliggör för svensk specialsjöfart!”

Blå Tillväxt har tillsammans skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående de regler som försvårar för den viktiga specialsjöfarten.

I brevet konstaterar Blå Tillväxt bland annat att även om mycket positivt har skett under senare år finns samtidigt en oroande utveckling. Att fartyg som bedriver specialsjöfart inte kommit att inkluderas i den svenska nettomodellen, trots att regeringen för några år sedan ändrade förordningen om sjöfartsstöd just i syfte att möjliggöra för dessa fartyg att erhålla sjöfartsstöd är beklagligt. På motsvarande sätt innebär den nuvarande tonnageskattemodellen att svenska fartyg diskrimineras från att lämna anbud på kontrakt i Sverige. Utvecklingen hitintills har bland annat inneburit att fartyg som tidigare låg under svensk flagg avvecklas och nya specialfartyg flaggas i stället i andra länder.

Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart menar att det är en oroande utveckling när de faktiska villkoren inte går hand i hand med de goda politiska ambitionerna som faktiskt finns på området.

– Den övergripande inriktningen och viljan som vi hör från både regeringen och oppositionen är positiv, men nu måste man också vidta faktiska åtgärder för att möjliggöra för svenska rederier. Att skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa och utvecklas, är grunden för jobb, tillväxt och välfärd i Sverige. Sverige har dessutom på ett föredömligt sätt tagit ledningen i det internationella arbetet med att skydda vår hav. Framgent kommer vi att se betydligt mer diversifierade och nya typer av verksamheter till havs att skapa förutsättningar för dessa är viktigt för framtiden. Specialsjöfarten är dessutom en viktig funktion för att bland annat säkerställa vår svenska förmåga att laga kabelförbindelser och genomför bogseringar. De är också nödvändiga för att inhämta sekretesskyddade djupdata. Om dessa fartyg inte längre finns tillgängliga är Sverige som stat dåligt rustat för framtiden. Mot denna bakgrund föreslår Blå Tillväxt bland annat att det svenska tonnageskattesystemet utvecklas och att Transportstyrelsen får i uppdrag att se över förutsättningarna för specialsjöfarten, säger Anders Hermansson.

Läs hela brevet här: Hemställan specialsjöfarten

 

Publicerad: 2019-03-13