”Viktigt med ambitiös klimatpolitik för sjöfarten”

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade i februari att ge trafikutskottet möjlighet att yttra sig om Regeringens klimathandlingsplan – Hela vägen till nettonoll samt följdmotionerna. Trafikutskottet har nu lämnat sitt yttrande i de delar som rör transportfrågor samt kommittémotioner.

Utskottet framhåller att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik liksom att de globala ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser behöver öka. Trafikutskottet anser vidare att miljö- och jordbruksutskottet bör föreslå att riksdagen avslår motionsförslagen.

Utskottet kan konstatera att sjöfarten har flera utmaningar att hantera på miljö- och klimatområdet. Att rena sjöfartens utsläpp är därför en angelägen åtgärd i omställningen till ett hållbart transportsystem. Trafikutskottet har tidigare lyft fram att det internationella arbete som bedrivs inom EU och IMO är avgörande för att minska sjöfartens miljö- och klimatpåverkan samt för att uppnå en hållbar sjöfart på lika villkor.

Utskottet pekade på att Sverige anses vara ett föregångsland i fråga om sjöfart med hög kvalitet som tar ansvar för miljön. Det är därför viktigt att även i fortsättningen ha en hög ambitionsnivå, vilket inte endast är till godo för miljön utan även kan utgöra ett varumärke för den svenska sjöfarten och vara till gagn för dess konkurrenskraft, anser utskottet. Utskottet delar därför också regeringens bedömning att Sverige bör vara pådrivande för ambitiösa och effektiva styrmedel inom IMO.

Utskottet har även lyft fram att det är angeläget att elektrifiera sjöfarten för att göra transportsystemet fossilfritt samtidigt som eldrift ger både lägre utsläpp och mindre buller.

I Sjöfartsverkets regleringsbrev för 2024 anges i likhet med föregående år en restriktion för höjningar av farledsavgifterna som innebär att avgiftstarifferna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt. Medel som används till miljöincitament omfattas inte av restriktionen. Detta innebär att Sjöfartsverket har möjlighet att öka miljöincitamentet i farleds­avgiften i syfte att åstadkomma ytterligare klimatåtgärder.

I yrkande 130 framhåller motionärerna att det bör införas en kraftfull klimatdifferentiering av farledsavgifterna. Motionärerna menar att en sådan åtgärd skulle stimulera klimatomställning inom sjöfarten. Utskottet anser att motionen bör avstyrkas, då utskottet under våren kommer att behandla motioner från allmänna motionstiden om sjöfart.

Utskottet har också tidigare understrukit betydelsen av en väl fungerande färjetrafik till Gotland som tillgodoser både invånarnas och näringslivets transportbehov och som främjar regional utveckling. Utskottet påminner om att det saknas kommersiell bärkraft för trafik i den omfattning som krävs för att Region Gotland ska anses kunna leva och utvecklas. Trafikverket har därför regeringens uppdrag att, inom ramen för de transportpolitiska målen och angivna medelsramar, ingå och ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. Utskottet har tidigare framfört att det inte anser att det finns anledning att föregripa Trafikverkets pågående arbete med att upphandla färjetrafik för den kommande avtalsperioden från den 1 februari 2027.

Utskottet anser att yrkande 131, där motionärerna påtalar vikten av att ställa utsläppskrav i upphandlingen av Gotlandstrafiken för avtalsperioden efter 2026 som är i linje med transportsektorns klimatmål, bör avstyrkas.

– Sjöfarten transporterar cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige och är även viktig för passagerar- och samhällsviktiga transporter. Vi behöver en välfungerande och stark svensk sjöfart om vi vill fortsätta ha en handel och att samhället ska fungera i stort. Därför är det viktigt att man verkligen satsar på sjöfartens klimatomställning. Det är en av flera betydelsefulla faktorer som trafikutskottet betonar i sitt yttrande. Svenska rederier opererar och konkurrerar på en internationell marknad och det är viktigt att regeringen fokuserar på att säkerställa att Sverige klarar av att möta de tuffa krav som följer av internationella klimatregelverk, med bibehållen konkurrenskraft, säger Fredrik Larsson, ansvarig för klimatfrågor på Svensk Sjöfart, i en kommentar.

Läs hela yttrandet på Sveriges Riksdags webbplats.