VD-bloggen: Både glädjeämnen och mörka moln under sjöfartsåret 2018

2018 närmar sig sitt slut. Vilket sjöfartsår det har varit! Såsom alla glädjebägare har det förstås funnits en viss mängd smolk i den men vi kan konstatera att glädjeämnena varit klart dominerande under året som gått! Att vi idag står där vi gör kan vi tacka det grundläggande och framåtseende arbete som görs inom föreningens arbetsgrupper, kommittéer och sektioner för. Det är därifrån vi hämtar kompetens, idéer och drivkraft. Det är genom medlemmarnas idoga arbete som vi, trots att konjunkturen viker, har all anledning att se positivt på framtiden. Mina kollegor på kansliet som samordnar och driver dessa organ ser det som en ynnest att få arbeta i denna form.

Mycket av den framgång vi ser nu inom sjöfatsområdet, tror jag, tar sin utgångspunkt i de många årens kamp för att få till ett tonnageskattesystem som gick i mål 2017. Detta var mycket bra, inte bara för de rederier som de facto ha möjlighet att nyttja systemet, utan det, tillsammans med andra aktiviteter, har inneburit att sjöfarten hamnat på den politiska kartan på riktigt. Det är glädjande och mycket viktigt att tonnageskattesystemet faktiskt används och att fler allt fler rederier går in i det. Det är viktigt eftersom det skapar politisk tilltro till att sjöfarten levererar utifrån de förutsägelser vi gör. Därmed finns det rimliga förhoppningar exempelvis om att ett mer inkluderande system, Tonnageskatt 2.0, kan införas vilket skulle leda till att den omfattande kustflotta skulle kunna gå in och därmed få mer stabila villkor. Det vore bra för sjöfarten. Det vore bra för Sverige.

Vi ser också att den svenska flaggan äntligen blivit mer attraktiv. Eller är det kanske snarare så att den blivit mindre oattraktiv. En attraktiv flagga måste rimligen ha en flotta som är större än den ”naturliga” mängden fartyg som landets redare har kontroll över. Antalet fartyg där den svenska flaggan vajar stolt i aktern närmar sig ett 100-tal. Det är fantastiskt roligt. Vi är på uppgång! Vi ser också att politiker i grevens tid insåg att något tragiskt var på väg att hända när nybyggen i princip aldrig fick svensk flagg. Under året har många inom det progressiva tank- och bulksegmentet flaggat såväl nybyggen som befintliga fartyg svenskt. Det är glädjande. Det lovar gott för framtiden.

Vi har under året sett en rikspolitik som haft ett betydligt större fokus på transporteffektivitet och i synnerhet sjöfart än vad man haft på många, många år. Det är i sig fantastiskt bra. Men vad som är fantastiskt mycket bättre är att vi ser att i princip alla partier har ännu större ambitioner på sikt för sjöfarten. Man inser att den stora transport- och infrastrukturutmaningen som samhället står inför inte kan lösas utan att sjöfarten tar en större andel av de totala transporterna. Under året har vi sett stora löften om satsningar på sjöfartens infrastruktur och regeringens godsstrategi, som jag uppfattar har gott stöd även bland dem som då var i opposition, är mycket tydlig i sitt fokus på sjöfarten. Det gläder mig att sjöfart och transporteffektivitet inte är att betrakta som en partipolitisk fråga idag. Det handlar mer om sunt förnuft och att nyttja de ekonomiska resurserna på ett försiktigt och effektivt sätt.

Jag är också glad att konstatera att vi är på rätt väg inom ett annat mycket viktigt område – nämligen området som rör trakasserier. Grunden kan tyckas vara så enkel och så självklar. Trakasserier och kränkande särbehandling, oavsett form, oavsett mot vem, oavsett när kan aldrig vara förenligt med den hållbara sjöfart vi verkar för eller med de individer du och jag vill uppfattas som. Vi är som sagt på rätt väg. Det är bra – men om det är inom ett område jag är övertygad om att vi faktiskt inte kan ha något annat än en nollvision, och vi SKA uppnå den, så är det här. Detta har vi helt i våra händer. Låt oss bli ”best-in-class” även här!

Så bland glädjeämnena finner vi att 2018 givit sjöfarten stabilare villkor, bättre förutsättningar för svensk flagg, löften om infrastruktursatsningar och anledning att vara optimistiska för framtidens politiska inriktning där hållbarhet torde vara ett ledord. Sjöfarten har å sin sida mer än väl svarat upp mot dessa förbättringar och levererat inflaggningar av befintliga fartyg, svensk flagg på flera av de nyleveranser som gjorts – fartyg som inte bara är nya utan också i den absoluta framkanten av all miljö-, klimat- och säkerhetsivrande sjöfart.

Med dessa rader vill jag tacka er i branschen för allt ni gör, och allt ni kommer att göra, för den säkra, klimatsmarta och konkurrenskraftiga sjöfarten och önska er alla en mycket välförtjänt God Jul och ett Gott Nytt År!